GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXII. Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen. Rom. XI:36. Niet minder opmerkelijk is het optreden onder onze predikanten geweest van den Schotschen geleerde Alexander C ...

3 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3227 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXI. Ik loop dan alzoo, niet als op het onzekere; ik kamp alzoo, niet als de lucht slaande. I Cor. IX: 26. De moeilijkheid, waarop inen van Kerkelijke zijde thans steeds meer stuit, om het kenmerk, dat men voor de zuiverheid van het ...

26 september 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3323 woorden
„Daartoe eischten zij geen rekening.”

„Daartoe eischten zij geen rekening.”

Daartoe eischtén zij geene rekening van de mannen, wien zij dat geld in hunne handen gaven, om aan degenen, die het werk deden, te geven, want zij handelden trouwelijk. 2 Kon. XII:15 Bij oppervlakkige lezing van wat ons over de bezorgers der geldelijke aangelegenhe ...

19 september 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1102 woorden
„Haar het welbehagen tot uw volk.”

„Haar het welbehagen tot uw volk.”

Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk, bezoek mij met uw heil. Psalm CVI: 4. Een raadsel is en blijft de schier plotselinge ommekeer, die zich, ook blijkens de Schrift, in de geestelijke gesteldheid van een volkskring kan voordoen. Die radicale om ...

12 september 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1105 woorden
„Hij deed ’t met zijn gansche hart”.

„Hij deed ’t met zijn gansche hart”.

En in alle werk, dat hij begon in den dienst van het Huis Gods, en in de wet, en in het gebod, om zijnen God te zoeken, deed hij met zijn gansche hart, en had voorspoed. 2 Kron. XXXI. 21. Hizkia was een dier gelukkige vorsten over Judea en Israël, wiens heilige bez ...

5 september 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1174 woorden
„Eet wat ik u geef.”

„Eet wat ik u geef.”

Doch gij, menschenkind, hoor hetgene dat Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannige huis; open uwen mond, en eet wat Ik u geef. Ezechiël II : 8.In onze Westersche landen zijn wij niet aan zoo forsche beeldspraak gewend, als waaraan men zich in het Oosterland plac ...

29 augustus 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1249 woorden
„Gebonden zijnde door den Geest”.

„Gebonden zijnde door den Geest”.

En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Hand. XX : 22.Elk oprecht belijder van den Christus, en zeer bijzonderlijk een apostel als Paulus mocht roemen in de werking die van den Heiligen Geest op zijn zielsleven uitging. ...

15 augustus 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1236 woorden
„Een man der ruste.”

„Een man der ruste.”

Zie, de zoon, die u geboren zal vforden, die zal een man der ruste zijn, want Ik zal hem ruste geven van alle zijne vijanden rondom henen; want zijn naam zal Salomo zijn, en Ik zal vrede en ruste over Israël geven in zijne dagen. I Kron. XXII:9.Salomo, zoo werd het aan David van zijn groot ...

8 augustus 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1343 woorden
„Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd”.

„Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd”.

Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uwe muren zijn steeds voor Mij. Jesaia XLIX : 16. De eenig heilige liefde, waarmede onze God zich zijn uitverkorenen aantrekt, bemint en als aan zijn Goddelijke wezenheid kleven doet, kan niet rijker noch schooner ui ...

1 augustus 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1330 woorden
„Al is ’t, dat hij het niet geweten heeft.”

„Al is ’t, dat hij het niet geweten heeft.”

En indien een mensch zal gezondigd hebben, en gedaan tegen één van alle geboden des Heeren, hetwelk niet zoude gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig, en zal zijne ongerechtigheid dragen. Leviticus V : 17.Het is de Heere, die hier spreekt, en zijn ...

25 juli 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1463 woorden
van 53