GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit een statistiek. Hel is altijd een genot, zoo in het begin van het jaar, eens te snuffelen in den Unie-Almanak, het Jaarboekje voor hel Christelijk Onderwijs in Nederland en O. G. Al heel gauw kijkt men dan eens naar de samenvatting van het geheel. Daai*uit blij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
406 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
OPVOEDING ONDERWIJS

OPVOEDING ONDERWIJS

Voorllcliting? Ik meende er een goed werk aan gedaan te hebben, den vorigen keer eens iets mee Ie deeden uit het Jaar\'erslag omtrent den toestand van ons onderwijs. We zijn ler in onae kringen toch' wal van overtuigd, dat het onderwijs aan onze kinderen een zaak van hooge beteekenis voor ...

De Reformatie
G. MEIMA.
495 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit bet Jaarverslag. Tot de teleurstellingen, die de Troonrede voor velen bracht, behoorde ook de mededeeling, dat voor overigens zeer wenschelijke en noodzakelijke dingen geen geld kon worden uitgetrokken en daarmede vervloog ook de hoop, dat voor ons onderwijs do ...

De Reformatie
G. MEIMA.
775 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Leerlingenscbaal. Een zestal onderwijzers-vereenigingen, bij welke corporaties zoO' ongeveer alle onderwijzers in ons land zijn aangesloten — Neutraal, Roomsdh-Katholiek en Protestant gaan hier samen — hebben het noodig geoordeeld, zich met een adres tot de Rege ...

De Reformatie
G. MEIMA.
583 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bouwen. Er valt bij het Christelijk Onderwijs nog heel wat te bouwen. Ik denk nu niet allereerst aan het schoolwezen in verband met de Overheidsbemoeiing, aan het zelfstandig maken van de school als instituut, maar ik heb dezen keer meer het oog op den innerlijken ...

De Reformatie
G. MEIMA.
795 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ongerustheid. In Engeland maakte men zich dezer dagen ongerust over twee dingen: over de daling van het intelligentiepeil en over de daling van het geboortecijfer.Men is gaan melen met de tegenwoordig gebruikelijke tests en men meent ontdekt te hebben, dat g ...

De Reformatie
G. MEIMA.
667 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bü Unie en Schaolraad. De Paaschweek brengt ons altijd de vergaderingen van deze twee groote organisaties voor het Christelijk onderwijs. In toenemende mate genieten zij de waardeering van de voorstanders van de Scholen met den Bijbel.Allereerst moet mij een ...

De Reformatie
G. MEIMA.
791 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het Rapport over de Concentratie. Men herinnert zich nog, dat het Wetsontwerp van 6 Aiig. 1935 feilen tegenstand ontketende in en buiten de Kamer, met name tegen paragraaf 12 en vooral tegen de verhooging der minima, de dispensaliebevoegdheid van de ICroon of den M ...

De Reformatie
G. MEIMA.
817 woorden
van 9