GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

Dat is een woord van Don Bosco, den merkwaardigen Roomschen pedagoog, over wien Er. S. Rombouts in „Ons Eigen Blad" interessante artikelen schrijft. Een paar dingen wil ik even naar voren brengen uit liet laatste artikel, omdat ik meen, dat Gereformeerde opvoeders er nog wel wat van kunnen leeren ...

De Reformatie
G. MEIMA.
714 woorden
Tuchteloosheld en Vakbeweging.

Tuchteloosheld en Vakbeweging.

In haar Rapport over de Jeugd en de Tuchteloosheid geeft de Tucht-Unie ook de noodige aandacht aan de beteekenis van de Vakbeweging. Ik acht dat gedeelte van voldoend belang, om er hier een en ander uit mede te deelen.De toenemende tuchteloosheid wordt ook in tjit gedeelte van het Rapport ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1021 woorden
De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

Met verklaarbare belangstelling volgt& i levend publiek, wat er op de vergaderfn-geh - van onze onderwijzers aan de Christelijke scholen aan de orde komt. Daaraan proeven we don geest, dien zij ook de school indragen en daardoor van invloed doen zijn op onze kinderen. Van veel T3eteekenis is ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1202 woorden
„Ouderbezoek”.

„Ouderbezoek”.

Onder dezen titel gaf de heer Westera van Nijverdal een kleine brochure uit. De zaak, waarover het hier gaat, hjkt mij' van genoeg belang, er in deze rubriek eens de aandacht op. te vestigen.Met „ouderbezoek" wordt bedoeld een bezoek aan de ouders, te brengen door onderwijzers en onderwijz ...

De Reformatie
G. MEIMA.
855 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bü Unie en Schaolraad. De Paaschweek brengt ons altijd de vergaderingen van deze twee groote organisaties voor het Christelijk onderwijs. In toenemende mate genieten zij de waardeering van de voorstanders van de Scholen met den Bijbel.Allereerst moet mij een ...

De Reformatie
G. MEIMA.
791 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ongerustheid. In Engeland maakte men zich dezer dagen ongerust over twee dingen: over de daling van het intelligentiepeil en over de daling van het geboortecijfer.Men is gaan melen met de tegenwoordig gebruikelijke tests en men meent ontdekt te hebben, dat g ...

De Reformatie
G. MEIMA.
667 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bouwen. Er valt bij het Christelijk Onderwijs nog heel wat te bouwen. Ik denk nu niet allereerst aan het schoolwezen in verband met de Overheidsbemoeiing, aan het zelfstandig maken van de school als instituut, maar ik heb dezen keer meer het oog op den innerlijken ...

De Reformatie
G. MEIMA.
795 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Leerlingenscbaal. Een zestal onderwijzers-vereenigingen, bij welke corporaties zoO' ongeveer alle onderwijzers in ons land zijn aangesloten — Neutraal, Roomsdh-Katholiek en Protestant gaan hier samen — hebben het noodig geoordeeld, zich met een adres tot de Rege ...

De Reformatie
G. MEIMA.
583 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit bet Jaarverslag. Tot de teleurstellingen, die de Troonrede voor velen bracht, behoorde ook de mededeeling, dat voor overigens zeer wenschelijke en noodzakelijke dingen geen geld kon worden uitgetrokken en daarmede vervloog ook de hoop, dat voor ons onderwijs do ...

De Reformatie
G. MEIMA.
775 woorden
van 9