GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Uit de Pers

Uit de Pers

In de' Graninger Kerkbode waarschuwt Mamix tegen een gemoedelijke vroomheid, die van het gezag der H. Schrift niet weten wü. Vooral voor de studenten, meent hij, schuilt hierin een gevaarlqke verleiding.Amice frater.Er zijn in onze dagen heel wat menschen, die met het Woord Gods heb ...

De Heraut
MARNIX
1339 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Daar is een verhaal van een man, die zeer ontevreden over zijn vaderland, op reis ging, om een meer volmaakte wereld te vinden. Hij zwierf heel de wereld rond en vond niets goeds, tot hij eindelijk den voet aan wal zette van een land, van hetwelk hij zelde: dit is het. Maar to ...

De Reformatie
MARNIX
1218 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Het valt waarlijk moeilijk te begrijpen, om welke reden de menschen van onze dagen het recht hebben te spreken van een nieuwe wereld, die er is en van een nog nieuwere, die komen zal. Wat is er nu werkelijk voor nieuws? Op welk terrein dan ook? Zie ik naar ons st ...

De Reformatie
MARNIX
1844 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater., In Buchen-vvald hadden wij, evenals later ook in andere kampen van dien aard, geregeld samenkomsten van mannen, die te voren in den publieken kamp der beginselen een goede plaats hadden ingenomen en menigmaal fel tegenover elkander hadden gestaan.Nu zouden wi' samensp ...

De Reformatie
MARNIX
2043 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Zoo kom ik tot het uitgangspiuit in het geval, dat thans ons nog bezig houdt, terug: de aanwijzing door Prof. Dooyeweerd van een volgens hem verheugend verschijnsel inzake het kerkeüjk confüct; dit n.l., dat men van kerkeüjke zijde, d.w.z. door de Synode van Utrecht 1943, en d ...

De Reformatie
MARNIX
2084 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.De diepste oorzaak van den afval, waarin ons werelddeel al meer verzinkt, en die niet het nainst werkt in het mmoerig gesprek over vernieuwing, zoowel in wat wij wereld plegen te noemen als in wat zich zelve kerk heet, is ongetwijfeld de hoogmoed van het natuurhjke menschenhar ...

De Reformatie
MARNIX
1794 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Zien wij zoo bij het begin van dit jaar terug op den gang der gebeurtenissen op politiek, sociaal of kerkelijk gebied, dan moeten wij tot de pijnlijke erkentenis komen, dat wij leven in een wereld van misverstanden. Indien het niet zoo ernstig ware, zouden wij mogen verlangen ...

De Reformatie
MARNIX
M.
1715 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Dat was een mooie avond, toen wij in de Aula vaa onze Theologische Hoogeschool mochten gedenken, met elkander den Heere mochten danken, voor het vele goede, dat Hij Zijn kerk gaf in den dertigjarigen professoralen arbeid van onzen prof. Greijdanus.Het kon geen groot gez ...

De Reformatie
MARNIX
1790 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Niemand onzer, zal ontkennen, dat er in de vwjsbegeerte der wetsidae heel goede dingen ook omtrent de kerk van Chrisrus zijn gezegd. Maar wij moeten wel oppassen, dat wij niet vanuit een wijsbegeerte, hoe Sohriftgetrouw de wijsgeer ook wezen v; il, afleiden, welke de positie d ...

De Reformatie
MARNIX
1812 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Wij zitten in onze dagen stikvol met problemen en daaronder behoort ook het probleem van. de jeugd. In het verslag van de vergadering der Tweede Kamer IEIS ik, hoezeer ook dat lichaam zich met dit probleem heeft bezig gehouden.Geen wonder. Had niet naar verteld werd, ee ...

De Reformatie
MARNIX
1692 woorden
van 4