GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2de verantwoording: 11 Aug.: H. J. L. te K. f2.50; 12 Aug.: W. B. te O. f2.—; F. M. te B. f3.—; Mej. T. H. H. te B. f20.—; 16 Aug.: Mej. R. C, te L. f5.—; en dan krijg ik me daar tot slot van „Tineke" (waar Z9 woont, doet er blijkbaar niet toe) f3.50; met een bijschrift: „voor de bibliotheek van ...

De Reformatie
P. JASPERSE
P. GROEN.
235 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
Voortgang van de sociale revolutie in onzen tijd

Voortgang van de sociale revolutie in onzen tijd

(3 slot) Ziedaar dan de ontwikkeling, de revolutionaire volte face, in drie jaar voltrokken: 1947: De beslissing in economische aangelegenheden blijft bij den ondernemer, de economische medezeggenschap der arbeiders blijft beperkt tot een recht om op de hoog ...

De Reformatie
P. GROEN.
964 woorden
DE DAKLOOZEN VAN 1944.

DE DAKLOOZEN VAN 1944.

Het is een groote ellende om dakloos te zijn. De achter ons liggende jaren met het beeld van doorgeblazen woningen en door explosies geteisterde straten heeft dat aan velen overduidelijk doen gevoelen.Maar het is nog een grootere ellende, dat onder dat oorlogswee, ten gevolge vaji een kerk ...

De Reformatie
P. GROEN.
1092 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

I POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN | III 3. Als humanistisch (liberalistisch en marxistisch), Rooms Katholiek Solidaristisch en Protestants Christelijk ideaal.Zo wereld en mensheid omvattend het gemeenschaps-idealisme onzer dagen is, in alle sectoren van het ...

De Reformatie
P. GROEN.
1098 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XIX) Sprekende over de ordeningen des Heeren móeten •vrij op grond van de Heilige Schrift tot deze slotsom komen, dat ieder mensch, geen uitgezonderd, Gods rentmeester is, en als zoodanig tegenover zijn Grod en Heer verantwoordelijk is gesteld en eens rekenschap o ...

De Reformatie
P. GROEN.
1126 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedeijfsleven IV

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedeijfsleven IV

Bij onze beschouwing van de medezeggenschap in de onderneming, die er is en waarbij volkomen overzichtelijke en vaststaande gezagsverhoudingen behouden blijven, komen wij tot de vraag, hoe deze medezeggenschap naar haar aard kan worden omschreven. Naar het mij voorkomt kan dit niet beter worden g ...

De Reformatie
P. GROEN.
1130 woorden
Onkruid op den akker.

Onkruid op den akker.

In het Geref. Weekblad van 21 Dec. schrijft Prof. Dr H. N. Ridderbos „een laatste woord inzake het verhaal-Groen".Er bestaat voor mij geen aanleiding onder deze omstandigheden om, voor zoover het dat verhaal betreft, nogmaals op deze zaak in te gaan. Met de vermelding van dit en andere fei ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
1145 woorden
van 8