GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hoe het in de hedendaagsche tenten Kedars toegaat. Men zal zich herinneren, dat begin 1944 een - vijftnl predikanten uit .Groot-Den Haag in betrekking tot het optreden_van prof. Schilder met diens brief aan de kerkeraden, zich ieder per afzonderlijk schrijven tot d ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
7739 woorden
Onkruid op den akker.

Onkruid op den akker.

In het Geref. Weekblad van 21 Dec. schrijft Prof. Dr H. N. Ridderbos „een laatste woord inzake het verhaal-Groen".Er bestaat voor mij geen aanleiding onder deze omstandigheden om, voor zoover het dat verhaal betreft, nogmaals op deze zaak in te gaan. Met de vermelding van dit en andere fei ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
1145 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

in verband met het rapport in zake de verlangde opheffing van de over Prof. Schilder uitgesproken schorsing." AL MAAR TEGENSTRIJDIGHEDEN. Het is bepaald hinderlijk telkens in deze Rapporten te stuiten op redeneeringen, die in tegensp ...

De Reformatie
P. GROEN.
1341 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

in verband met het rapport in zake de verlangde opheffing van de oper Prof. Schilder uitgesproken schorsing." HET PROCES, PKOF. Dr K. SCHILDER ALS TpiEKEN VAN VERVAL.Men kan eenerzijds met een rustig geweten het als een lasterlijke aantijging naast zich neer ...

De Reformatie
P. GROEN.
2531 woorden
DE DAKLOOZEN VAN 1944.

DE DAKLOOZEN VAN 1944.

Het is een groote ellende om dakloos te zijn. De achter ons liggende jaren met het beeld van doorgeblazen woningen en door explosies geteisterde straten heeft dat aan velen overduidelijk doen gevoelen.Maar het is nog een grootere ellende, dat onder dat oorlogswee, ten gevolge vaji een kerk ...

De Reformatie
P. GROEN.
1092 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

ERNSTIGE SYMPTONEN VAN VERVAL. Een laatste grief tegen dit Rapport die niet onvermeld mag blijven is, dat het tracht het ernstig karakter van deze en soortgelijke schorsings- en ontzettingsdaden als minder ernstig voor te stellen.Op bïadz. 33 van hun Rapport ...

De Reformatie
P. GROEN.
1989 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

ONS NffiUWE GEBOUW. Onze lezers zullen, nu de verbouwing van het pand, dat de Theologische Hoogeschool thans gaat dienen, haar voltooiing nadert, gaarne bijgaande foto willen zien. Zooals men bemerkt, is het een royaal gebouw. Zoover ondergeteekende's herinnering t ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
D. J. VAN DOORN
4352 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

BESCHAAMD, MAAR NIET SCHAAMROOD.In onze bespiteking van de Acta der synodocratische „synode" van de vóór-vorige maal, gaven we enkele zeer krasse staaltjes van verzwijging der v/aarheid op belangrijke punten, die voor het kennen van de werkehjke toedracht van primaire beteekenis zijn. ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
P. KAPENGA.
2931 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GODS BELOFTE BINDT DEN GEDOOPTE ZELF NIET? Merkwaardige dingen leverde de kerkstrijd der laatste jaren op.Ook in betrekking tot de formule: „KRACHTENS DE BELOITE is het zaad des verbonds voor WEDER­ GEBOREN te houden".Men heeft om die formule van katheders en kansels en ouder ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
3172 woorden
DE TOLERANTIE-WILLEKEUR VAN DE SYNODE UTRECHT 1946

DE TOLERANTIE-WILLEKEUR VAN DE SYNODE UTRECHT 1946

Nog éénmaal komen wij terug op het meer genoemde Kerkreohtehjk Rapport der Generale Synode van Utrecht 1946. Nummer 9 van de toen gedane 15 uitspraken luidt aldus; „dat de kerkelijke vergaderingen het recht van tolerantie oefenen in dien zin, dat zij terwille van de eenheid der kerk een dw ...

De Reformatie
P. GROEN.
1990 woorden
van 8