GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hoe het in de hedendaagsche tenten Kedars toegaat. Men zal zich herinneren, dat begin 1944 een - vijftnl predikanten uit .Groot-Den Haag in betrekking tot het optreden_van prof. Schilder met diens brief aan de kerkeraden, zich ieder per afzonderlijk schrijven tot d ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
7739 woorden
Onkruid op den akker.

Onkruid op den akker.

In het Geref. Weekblad van 21 Dec. schrijft Prof. Dr H. N. Ridderbos „een laatste woord inzake het verhaal-Groen".Er bestaat voor mij geen aanleiding onder deze omstandigheden om, voor zoover het dat verhaal betreft, nogmaals op deze zaak in te gaan. Met de vermelding van dit en andere fei ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
1145 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

in verband met het rapport in zake de verlangde opheffing van de over Prof. Schilder uitgesproken schorsing." AL MAAR TEGENSTRIJDIGHEDEN. Het is bepaald hinderlijk telkens in deze Rapporten te stuiten op redeneeringen, die in tegensp ...

De Reformatie
P. GROEN.
1341 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

in verband met het rapport in zake de verlangde opheffing van de oper Prof. Schilder uitgesproken schorsing." HET PROCES, PKOF. Dr K. SCHILDER ALS TpiEKEN VAN VERVAL.Men kan eenerzijds met een rustig geweten het als een lasterlijke aantijging naast zich neer ...

De Reformatie
P. GROEN.
2531 woorden
DE DAKLOOZEN VAN 1944.

DE DAKLOOZEN VAN 1944.

Het is een groote ellende om dakloos te zijn. De achter ons liggende jaren met het beeld van doorgeblazen woningen en door explosies geteisterde straten heeft dat aan velen overduidelijk doen gevoelen.Maar het is nog een grootere ellende, dat onder dat oorlogswee, ten gevolge vaji een kerk ...

De Reformatie
P. GROEN.
1092 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

ERNSTIGE SYMPTONEN VAN VERVAL. Een laatste grief tegen dit Rapport die niet onvermeld mag blijven is, dat het tracht het ernstig karakter van deze en soortgelijke schorsings- en ontzettingsdaden als minder ernstig voor te stellen.Op bïadz. 33 van hun Rapport ...

De Reformatie
P. GROEN.
1989 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Vertel hun Uw verhaal

Vertel hun Uw verhaal

In het nummer van 1 April j.l. van „De Industrie", het veertiendaagsch orgaan van de hoofdgroep Industrie kwam onder dezen titel (behoudens een enkele taalfout: er stond „hen" in plaats van „hun"; zelfs deze schrijver wist blijkbaar niet meer hetgeen hij op de lagere school moet hebben geleerd ov ...

De Reformatie
P. GROEN.
2220 woorden
Blijven bij feiten I

Blijven bij feiten I

Gelijk door meerdere referenten op het Amersfoortsche Congres in hun replieken werd opgemerkt, wortelt de weerstand van sommigen in onzen kring tegen den inhoud der geleverde referaten en tegen de door het Werkcomité tegen het eind vari het Congres voorgestelde en door de Congresgangers met overg ...

De Reformatie
P. GROEN.
1500 woorden
Blijven bij de feiten

Blijven bij de feiten

(II SLOT) Laat ons nu vervolgens mogen opmerken, dat die verwijzing naar het Avondmaalsformulier op pag. 18 van de Toelichting op de Schorsing van prof. Schilder ook zeer zinvol is, en dat wij daarvoor ook evenzeer dankbaar moeten wezen, omdat ook dit een. vaste ta ...

De Reformatie
P. GROEN.
1311 woorden
van 8