GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
Het werkende Meisje I

Het werkende Meisje I

Bij onze beschouwing van de plaats en de taak van de vrouw in de maatschappij is reeds dit wel duidelijk geworden, dat zeer beslist voor de vrouw ook van een roeping tot arbeiden gesproken moet worden. Die bepaalde vrouwenfiguur, die het als haar belangrijkste werk beschouwt de man te behagen en ...

De Reformatie
P. GROEN.
1530 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
DE DAKLOOZEN VAN 1944.

DE DAKLOOZEN VAN 1944.

Het is een groote ellende om dakloos te zijn. De achter ons liggende jaren met het beeld van doorgeblazen woningen en door explosies geteisterde straten heeft dat aan velen overduidelijk doen gevoelen.Maar het is nog een grootere ellende, dat onder dat oorlogswee, ten gevolge vaji een kerk ...

De Reformatie
P. GROEN.
1092 woorden
Ondeugdelijk C.N.V.-Schriftbewijs

Ondeugdelijk C.N.V.-Schriftbewijs

Het Hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Chr. Handels-en Kantoorbedienden beoogt met haar brochure „De Strijd voor vernieuwing der samenleving" de activiteit harer leden te ontwikkelen en als noodzakelijke voorwaarde daartoe hen te bewegen tot bezinning op hun roeping om zoodoende de kracht te vinde ...

De Reformatie
P. GROEN.
1818 woorden
De bezitspreiding in Israël volgens den Pentateuch.

De bezitspreiding in Israël volgens den Pentateuch.

Wanneer wij de schrijvers van de brochure „De strijd voor vernieuwing der samenleving" verder volgen in hun weergave van hetgeen er volgens hen in het Oude Testament geschreven zou staan over de regeling van den eigendom en de verdeeling daarvan onder de vaderhuizen in Israël, dan hooren wij hen ...

De Reformatie
P. GROEN.
1457 woorden
De Wording van het Gereformeerd  Sociaal en Economisch verband.)

De Wording van het Gereformeerd Sociaal en Economisch verband.)

Nadat ruim vijftig personen uit alle deelen van het land en verdeeld zoowel over de kringen van werkgevers als van werknemers en de vrije beroepen, schriftelijke blijken van instemming hadden gezonden met het door het zestal initiatiefnemers gepubliceerde voornemen om in een te beleggen vergaderi ...

De Reformatie
P. GROEN.
1603 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAI LEVEN IX SAMENVATTING VAN HET VOORGAANDE: Na de beschouwing van het liberalistisch, socialistisch en solidaristisch maatschappelijk gemeenschapsidealisme wacht ons nu te taak om na te gaan, hoe het daarmee is gesteld op het erf van ...

De Reformatie
P. GROEN.
1385 woorden
VAN KERKSTRIJD EN VAN ZOMERZOTHEID.

VAN KERKSTRIJD EN VAN ZOMERZOTHEID.

Mogelijk danken we het aan het mooie en langdurige zomerweer van dit jaar, dat die bepaalde weekmarkt van de kerkelijke pers, waarlangs ik •eenigen tijd geleden met U wandelde, dezer dagen werd uitgebreid met wat ik zou willen noemen: een tentje met truitjes. Ge weet wel, die marktstraat, waarbov ...

De Reformatie
P. GROEN.
S. GREIJDANUS.
2695 woorden
VROUWENARBEID onder het aspect van dwingende feiten en bevelende nornnen

VROUWENARBEID onder het aspect van dwingende feiten en bevelende nornnen

Wanneer wij tot onze meisjes, die zich bezig houden met de vraag, hoe zal ilt mijn positie in de m.aatschappij innemen, de opwelïking hebben gericht: lijf zo dicht mogelijk bij huis, dan deden wij dit op grond van deze overweging, dat op deze wijze in rekening gebracht wordt de plaats, die God bi ...

De Reformatie
P. GROEN.
2204 woorden
van 8