GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland.

Buitenland.

(Vervolg en dot.) Transvaal. Verhouding tusschen blanken en kleurlingen.Beseffende dat een meer gemeenzame omgang tusschen blanken en kleurlingen groot gevaar oplevert voor hunne nationaliteit, zijn de boeren ertoe geleid, hetzij dan meer of min bewust ...

De Heraut
WINCKEL
2226 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 27 Juli.Verslag van de Prov. Synode van Overijsel, den sden Juli '94 te Kampen gehouden.Na opening der vergadering, door den oudsten predikant van Kampen, Ds. J. Bavinck, worden Ds. J. Hessels en Ds. L. M. A. Scheps, resp. tot praeses en scriba ve ...

De Heraut
WINCKEL
2089 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Classis Amersfoort, De kerkeraad der Ned. Ger. kerk te Amersfoort, belast met de samenroeping van de eerstvolgende vergadering der classis Amersfoort, welke D. V. Woensdag den i2den November a. s. des voormiddags ten tien ure zal gehouden worden in de consistoriekamer te Amersfoort, verzoe ...

De Heraut
M. J. BouMAN
voorzitter.
H. C. E. STA VERMAN
scriba.
W. VLIEGENTHART.
A. V. C. TEN BOSCH
scriba.
WINCKEL
2050 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Uitde General Assembly" der Vrije Schotse he kerk. Ofschoon nog geen oflïciecd verslag van de handelingen van de sAIgemeene vergadering" van de vrije kerk van Schotland ter onzer beschilcking staat, zoo kunnen we toch het een en ander daaromtrent mededeelenEen voornaam punt ...

De Heraut
WINCKEL
1963 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Meer leering.Aan eenige honderden Anglicaansche aalmoezeniers bij het leger en op de vloot is onlangs de vraag voorgelegd, wat zij te zeggen hebben omtrent de zwakheid van de kerk die zij dienen, en • wat zij denken omtrent de oorzaken daarvan. In ...

De Heraut
WINCKEL
1961 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Een onbillijk vonnis? Wij hebben indertijd medegedeeld, dat de heer Schrempf door het opper-consistorium der Wurtembergsche staatskerk als predikant is afgezet, omdat hij geweigerd had, kinderen te doopen met de apostolische geloofsbelijdenis. De broeder van den afgezetten predikant, ...

De Heraut
WINCKEL
1901 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk, Een merkwaardig boek. II.Het boek van Paul Sabatier over Franciscus van Assisi mag den naam van een wetenschappelijk werk niet worden ontzegd. De schrijver wijdt niet minder dan 126 bladzijden van zijn boek, om de resultaten van zijne bronnenstudie mede te deelen. De taal, die S ...

De Heraut
WINCKEL
1895 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ëng'eland. Beslissing in de Lincolnzaak. Het Church-Congres. Men is in de kerkelijke kringen van Engeland vol van de rechterlijke uitspraak over de Lincoln-zaak. De Ritualisten kunnen er mede tevreden zijn, schoon sommige Evangelischén, die tegen het invoeren van Roomsche ceremoniën in de Episcop ...

De Heraut
WINCKEL
1891 woorden
Buitenland

Buitenland

Engeland. Invordering van tienden in Wales, Dr. Crookshank over de vaccine.Bekend is het, hoe in Wales de vrije kerken bloeien en hoe tengevolge daarvan de Episcopale kerk in ledental en invloed afgenomen is. Nauwelijks een vijfde deel der bevolking behoort ...

De Heraut
WINCKEL
1857 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Gladstone over scheiding van kerk en staat. Protesten tegen de nieuwe kritiek.Het feit, dat in Engeland het ministerie-Gladstone is opgetreden, zal, naar wij hopen, goede gevolgen hebben voor de voltooiing van de scheiding van kerk en en staat. Wij spreken van de voltooiing, want ...

De Heraut
WINCKEL
1846 woorden
van 20