GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Franlirijk De kardinaal Lavigerie. De Fransche Roomsche geestelijkheid leed en groot veilies door het afsterven van den ardinaal Lavigerie. Hij was vooral m de aatste jaren een van de meest gevierde manen die de Roomsche kerk bezit. Vooral aakte hij zich bekend door zijn strijd tegen e slavernij, ...

De Heraut
WlNCKEL.
2282 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Noord-Amedka. Uit het jongste werk van Dr. S chaff. II. De constitutie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika verklaart in art. VI, »dat al de senatoren en volksvertegenwoordigers, leden der wetgevende lichamen der onderscheidene staten, en alle ambtsdragers ...

De Heraut
WlNCKEL.
1957 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Toestanden op kerkelijk gebied.•Van de Grieksche kerk, de overheerschende staatskerk in Rusland kan getuigd, dat zij vasthoudt aan de Athenasiaansche leer van de Drieeenheid, gelijk die in de geloofsbelijdenis van de Nicea gehandhaafd, en nog belede ...

De Heraut
(Wordt vervolgd.)
WlNCKEL.
1837 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Ontslag van den bisschop van Tarentaise.De paus doorleeft moeilijke dagen. De toestand van de Roomsche kerk in Frankrijk moet hem zeer veel zorg baren. Waren alle Fransche bisschoppen het onder elkander eens omtrent het wederstaan van de machtsoverschrijding, die de Fransche reg ...

De Heraut
WlNCKEL.
1767 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Berlijners en de eulenaars. (II.)Het moest tot een strijd komen tusschen de annen die de richting van Bgrlijn en hen die e richting van Keulen volgden. De Berlijnsche akvereenigingen groeiden niet; de „Chr. Geerkschaften" namen in bloei en ledental toe. e Berlijners klaagde ...

De Heraut
WlNCKEL.
1725 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Resultaten van het onderwijs in de «onafhankelijke zedeleer" in de openbare scholen.In het jaar 1882 werd in Frankrijk de wet op het leeken-onderwijs doorgedreven. Inplaats van geestelijke broeders en zusters, die op de meeste scholen onderwijs gaven, moesten er leeken komen, en ...

De Heraut
WlNCKEL.
1547 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit de 12de vergadering van den Gere f. bond voor Duitschland. Een merkwaardige s t r ij d.Van den 3den tot den sden Sept. 1.1. werd te Odenkirchen de 12de vergadering van den Gereformeerden Bond gehouden. Deze.Bond staat op den grondslag van den Heidelberger Catechismus en he ...

De Heraut
WlNCKEL.
1541 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Reactie tegen de leer van Prof. Krüger uit Gieszen.Wij deelden onlangs mede, hoe onbeschaamd de hoogleeraar Dr. Krüger professor aan de Universiteit te Gieszen (Groot-Hertogdom Hessen) in de „Christliche Welt", de belijdenis zijner kerk heeft aangevallen. Ook gaf zijne uiteenz ...

De Heraut
WlNCKEL.
1468 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Het probleem van het vroeger 01 later geroepen worden der volken. (Slot).Het groote probleem der zending is de roeping der drie groote Aziatische volken, de Japanneezen, de Chineezen en de Indiërs, die God bijna twee duizend jaar na de verschijning van Chris ...

De Heraut
WlNCKEL.
1379 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Franhr^k. Een Réveil. Kentering der publieke opinie omtrent den godsdienst. Scepticisme van de Sarcey De Pressensé. Er is eene geestelijke opwekking in de kerken van Tarn ontstaan. In de kerken van Bellegarde, Lacaze, Viane, Vabre, Gijounet worden samenkomsten gehouden, die soms tot middernacht d ...

De Heraut
WlNCKEL.
1365 woorden
van 8