GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Deputation van d ssenters bij den Koning. (Slot).Merkwaardig is het, dat in het adres op de volgende wijze gesproken werd over den oorlog : „Wij bidden vurig tot den God des vredes, dat uwer majesteits regeering een bij uitstek vreedzame zal mogen zijn. Wij begeeren voor den troo ...

De Heraut
WlNCKEL.
1348 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eag; eland. Algemeene vergadering der Vrij e SchotscheKerk. Den 26sten Mei zal in de jaarboeken van de geschiedenis van Schotlands Vrije Kerk met een zwarte kool geteekend zijn.In de eerste plaats is toen door de algemeene vergadering een declaratory act aangenomen, die dienst moet doen al ...

De Heraut
WlNCKEL.
1336 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Anierika. iets over het schoolwezen in de Vereenigde Staten. De paus en het Katholiekencongres te Chicago. Goederen in de doode hand.Het »wereld-schoolcongres" dat te Chicago bij gelegenheid van de tentoonstelling gehouden wordt, heeft als van zelf de aandacht gevestigd op het Amerikaan ...

De Heraut
WlNCKEL.
1267 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Godsdienstige weging in HessenKassel. II. In Grosallmerode hebben velen zich geërgerd aan het feit, dat de predikanten en het Consistorium zich niet tegen de beweging door Dallmeijer in het leven geroepen, gesteld hebben. Het gevolg was, dat e ...

De Heraut
WlNCKEL.
1247 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een Hindoe over de Protestantsche Zending in Engelsch-Indië.Een Hindoe schreef in een Zuid-Indisch tijdschrift, de Mysore Review het volgende omtrent de Protestantsche zending.„Wij gebruiken deze gelegenheid om onze volksgenooten te verzoeken, dat zij de Protestantsche zen ...

De Heraut
WlNCKEL.
1233 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De Moravische broeders tellen in Bohème, hun bakermat, slechts 552 leden, die tot twee kerken behooren. Zij trachten in den laatsten tijd dit getal uit te breiden, doch ondervinden daarbij heel wat tegenstand van de zijde der overheid. Het is bijvoorbeeld aan bijbelcolporteurs verboden ook maar h ...

De Heraut
WlNCKEL.
1220 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De „Gemein schaf ts"beweging.Het is niet te verwonderen dat ia Duitschland die beweging ontstaan is. De moderne Theologie wordt van vele kansels verkondigd; zij viert hare triumfen op de Universiteiten; en de hoogere kerkbesturen, cok de Opper Kerkeraad der Evangelisc'ne lands ...

De Heraut
WlNCKEL.
1178 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ënifeland. Centralisatiezucht in de Anglicaangche kerk. De Engelsche Episcopale kerk heeft hare vertakkingen niet enkel in die drie vereenigde KoninKrijken van Groot-Brittanje waarover het Engelsche koningshuis den scepter zwaait, maar ook in de koloniën van Azië, ...

De Heraut
WlNCKEL.
1164 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zweden. Een vorstelijk woord.De koning van Zweden heeft zijn volk op geroepen om op Zondag 26 Aug. een bcdeda^ te houden. Hij deed dit met de volgende woorden: > Dne jaren gingen voorbij sedert het Zwecdsche volk uitgenoodigd werd een boete-en bededag te ...

De Heraut
WlNCKEL.
1126 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
van 8