GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit de 12de vergadering van den Gere f. bond voor Duitschland. Een merkwaardige s t r ij d.Van den 3den tot den sden Sept. 1.1. werd te Odenkirchen de 12de vergadering van den Gereformeerden Bond gehouden. Deze.Bond staat op den grondslag van den Heidelberger Catechismus en he ...

De Heraut
WlNCKEL.
1541 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Godsdienstige weging in HessenKassel. II. In Grosallmerode hebben velen zich geërgerd aan het feit, dat de predikanten en het Consistorium zich niet tegen de beweging door Dallmeijer in het leven geroepen, gesteld hebben. Het gevolg was, dat e ...

De Heraut
WlNCKEL.
1247 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In De Wackier la-en wij het volgende omtrent de Zondagsviering in N.-Amerika: Eenigen tijd geleden schreef iemand uit Parijs, de hoofdstad van Frankrijk: sDe Sabbath is in Parijs niet een rustdag, maar een dag van werkzaamheid en bedrijvigheid. Van Amerikanen heb ik gehoord, dat zij deze w ...

De Heraut
WlNCKEL.
336 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In China arbeiden 300 Europeesche geneesheeren met 5000 mboorlingen als helpers in 250 grootere eix kleinere hospitalen, waarin jaarlijks minstens 2000 000 patiënten. Wel een bewijs hoe de Medische zending zich in het Hemelsche rijk uitbreidt. Daar zoowel de Engelsche regeering a!s de Chineesche ...

De Heraut
WlNCKEL.
134 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Nog iets over de siChristian Science^\ Geen gemeenschap heeft zich in de nieuwe wereld in de laatste jarea zoo uitgebreid, als die van de aanhangers van Mevrouw Eddy, de z, g Christian Scientists. In 1890 bedroeg hun aantal 8725, tegenwoordig 80197; dus eene vermeerdering van 900 ten honderd, .Ma ...

De Heraut
WlNCKEL.
435 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Louisville Herald bericht aangaande den eisch van trustees eener Kerk — kerkvoogden zou men in Nederland zeggen — het volgende: De bedoelde Kerk heeft een leeraar die naar het oordeel van die kerkvoogden te oud is. Hij is zestig jaat oud. Dit hindert hem in hunne schatting in de uitvoering van ...

De Heraut
WlNCKEL.
642 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De „Gemein schaf ts"beweging.Het is niet te verwonderen dat ia Duitschland die beweging ontstaan is. De moderne Theologie wordt van vele kansels verkondigd; zij viert hare triumfen op de Universiteiten; en de hoogere kerkbesturen, cok de Opper Kerkeraad der Evangelisc'ne lands ...

De Heraut
WlNCKEL.
1178 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Denkelijk zal het houden van Christelijke vergaderingen in de bekende Exeter Hall te Londen gedaan zijn.Deze zaal staat in het Strand en is in erfpacht bij de Christelijke jongèlingsvereeniging. Deze verhuurt haar weder aan kerkelijke corporaties of Christelijke vereenigingen, voor vergade ...

De Heraut
WlNCKEL.
547 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit Bremen.Wij schreven reeds over den predikant Mauritz te Bremen die vijf jaren lang den doop bediende zonder de inzettingswoorden te gebruiken, welke doopsbedieningen door den Senaat der stad voor ongeldig werden verklaard. In een brief aan de doopouders liet hij zich volge ...

De Heraut
WlNCKEL.
991 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Volgens de religie behoort 69.3 pCt. der Russische bevolking tot de Grieksch-Ofthodoxe Staatskerk, 1.8 pCt. behoort tot de Oud Geloovigen, 9 2 pCt. zijn Roomsch-Katholiek, 3 pCt. kan men tot de Protestanten rekenen, 0.9 pCt. vormen de A-rmenische Gregorianen, ii.i pCt. leveren de Mahomedanen, ter ...

De Heraut
WlNCKEL.
348 woorden
van 8