GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Heiligschennis. Te Jersey City werd eenigen tijd geleden eene Godsdienstoefening voor de Christelijke Jongelingsvereeniging gehouden, waarbij bijna alles door een phonograaf werd verricht. De machine gaf het gezang op dat gezongen moest worden en zong daarna voor; verzocht toen een zeker persoon ...

De Heraut
WlNCKEL.
361 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Modern Heidendom in Bremen. Uit Bremen wordt gemeld, dat eenige weken geleden een predi kant in de JJremer Domkerk een preek hield, waarin alles wat naar religie zweemt, over boord geworpen werd. De voorganger had Psalm 79:10 tot tekst gekozen: Waarom laat gij de Heidenen zeggen: aar is nu hun Go ...

De Heraut
WlNCKEL.
764 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Aanleiding tot de jongste vervolging der Joden.Ieder werd met deernis en verontwaardiging vervuld, toen hij de vreeselijke moorden vernam, die eenige wek in geleden in Rusland op de Joden gepleegd zijn. Toch weet schier niemand hier in ons land, wat die losbarsting van de volkswoe ...

De Heraut
WlNCKEL.
945 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In Engeland is i Januari van dit jaar de nieuwe drankwet in werking getreden. Over de uitwerking zegt de Christian World: De drankverkoopes beklagen zich o er het algemeen niet, al heeft de wet hunne verantwoordelijkheid zwaarder gemaakt. De rechtbanken hebben door de uitvoering der wet handen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
603 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Wij lezen in Tlie Christian: »Een van de onrustbarende feiten, waarmede wij te rekenen hebben wanneer wij den godsdienstigen toestand van Indië nagaan, is de enorme toename van het Moharaedanisme gedureiide de laatite tien jaren. Deze godsdienst heeft met het Christendom gemeen, dat hij tn ...

De Heraut
WlNCKEL.
363 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Deputation van d ssenters bij den Koning. (Slot).Merkwaardig is het, dat in het adres op de volgende wijze gesproken werd over den oorlog : „Wij bidden vurig tot den God des vredes, dat uwer majesteits regeering een bij uitstek vreedzame zal mogen zijn. Wij begeeren voor den troo ...

De Heraut
WlNCKEL.
1348 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een „vliegende brief" is dezer dagen door den boekhandel der Berlijnsche Stadszending in het licht gezonden. Dit geschrift draagt tot opschrift: «Bidt voor de Boeren." Daarin worden authentieke getuigenissen van de barbaarsche wijze van oorlogvoeren der Engelschen aangehaald en de ellende van de ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Reactie tegen de leer van Prof. Krüger uit Gieszen.Wij deelden onlangs mede, hoe onbeschaamd de hoogleeraar Dr. Krüger professor aan de Universiteit te Gieszen (Groot-Hertogdom Hessen) in de „Christliche Welt", de belijdenis zijner kerk heeft aangevallen. Ook gaf zijne uiteenz ...

De Heraut
WlNCKEL.
1468 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Den 23sten Nov. van het vorige jaar werd voor het »Oberverwaltungsgericht" te Berlijn een klacht van den predikant Reuter behandeld. De regeeringspresident van Cöslin had van genoemden predikant geëischt, zich niet meer «Evangelisch-Luthersch" te noemen en hem op straffe van 50 mark boete verbode ...

De Heraut
WlNCKEL.
210 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het vierde Sionietencongres werd van 13 — 16 Augustus te Londen gehouden In dit congres komen de Joden samen, die verlangen dat Palestina weder door de Joden bevolkt zal worden. De vorige congressen zijn te Basel gehouden, maar het schijnt dat de leiders vreesden dat het congres weinig bezoekers ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
van 8