15.870 resultaten
Filteren
van 1587
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem. X. HOOFDSTUK VIL De beteekenis van Melchizedek. § 29. De Priester, dié-ons in Gen. 14 beschreven wordt, wordt in Ps. 110 genoemd als de ...

3 februari 1939
De Reformatie
J. H. KROEZE.
1649 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een bekroonde roman. „Zij was en bleef een vreerade", door Nora K. Smith. — A. W. Bruna & Zoon, Utrecht.Deze uit het Engelsch vertaalde roman werd bekroond met den prijs van £ 1000, bij een prijs- Traag, uiLgescIireven onder onderwijzend personeel. Nu ka ...

6 januari 1939
De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSKAMP.
799 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De bekeering van het gevoel. De controvers over het gevoel, ook over het gevoel in het godsdienstig leven, zal wel geen einde nemen zoolang deze bedeeling standhoudt. Eenige meerdere onderscheiding zou aan de helderheid van beschouwing over dit punt geen kwaad doen ...

6 januari 1939
De Reformatie
N. B.
773 woorden
„Middelaar”.

„Middelaar”.

De naam zelf van Middelaar duidt juist aan-, dat er een sake tusschen twee personen hangende is; dat dese twee gescheiden liggen; en dat nu Hij als Middelaar tusschen die beiden komt, , , .Middelaar beduidt voor de verhoudingen onderling zfat een brug over een afgrond is, de s'admbrenging ...

3 februari 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
155 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Beisindrakken. (IIL) Eerste ervaringen. Terwijl ik deze regelen schrijf, zit ik in een draaibaren fauteuil, zóó gemakkelijk, dat de Hudson-rivier wel zeer boeien moet, zal ik niet in slaap vallen in den trein, die fauteuil en al trek ...

3 februari 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
3156 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Ouderdomswerk. In do onvergelijkelijk schooue beschrijving van do kwalen van den ouderdom door den Prediker treffen ons drie tUngen. Eerstens bij het beeld Van den wintertijd, dat het werken voor grijsaards Iniet onmogelijk is. Voorts in de vergelijking met een ver ...

6 januari 1939
De Reformatie
L.
649 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vroolijk zijn. Dit is een buitengewoon ernstig onderwerp: over de ware vroolijkheid!Want deze vroolijkheid wordt alleen gevonden en genoten in de vreeze Gods. Wie durft over haar te spreken in onzen droeven tijd? -Er is een vroolijkheid van de wereld, ...

13 januari 1939
De Reformatie
F. G. M.
874 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een vaarweL Schrijvend voor dit hoekje van „De Reformatie", moge mijn eerste „groet" aan de lezers een „vaarwel" zijn. Niet van hem, die de niet te vervullen taak zich zag opgedragen Prof. Schilder hier te vervangen, aan hen, die vooral hier zullen merken, dat onze ...

6 januari 1939
De Reformatie
K. D.
C. V.
2254 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

De nieuwste Presbyterische Kerk-formatie In de Vereenigde Staten. Toen op 11 Juni 1936 een aantal predikanten en ouderlingen, onder leiding van Dr J. G. Machen, de „Presbyterian Church in America" tot openbaring brachten, wisten wij reeds dat het nieuwe lichaam twe ...

3 februari 1939
De Reformatie
HENRY BEETS.
1917 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bpelsche-Zeevaart.Het sGheepsgereedschap.De verzen 17 tot 19 van Hand. 27 verstrekken een viertal gegevens die het zoeken naar een. goede exegese overwaard zijn. Allereerst is daar de niededeeling, dat ze het schip ondergordeo. "We hebben in een artikel getracht daarvan de juiste be ...

3 februari 1939
De Reformatie
W. E. VAN POPTA.
1267 woorden
van 1587