15.870 resultaten
Filteren
van 1587
Ons plan.

Ons plan.

Mag ik onzen lezers in korte trekken het plan (ik Bou 'haast hebben geschreven: den plattegrond) van ons blad voorleggen? Dit proefnummer draagt vanzelf een exceptioneel karakter.Men ontvangt hieruit wel eenigazins een idee van wat ouze „Refoi-matie" week aan week hoopt te bieden. M ...

24 september 1920
De Reformatie
HEPP.
861 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

Het zal niemand bevreemden, dat in dit blad ook eên rubriek gewijd wordt aan de bespreking der staatkundige en maatschappelijke vraajgstulsken en bewegingen van onzen tijd. Niet alleen is het groote gewicht van deze problemen en woelingen onze belangstellinig ten volle waard, maar ook het karakte ...

24 september 1920
De Reformatie
K. D.
925 woorden
Ds. J. C. SIKKEL.

Ds. J. C. SIKKEL.

No. 1. Utrecht, 7 Sept. 1920.Amice, Een oudere tijdgenoot is gestorven, wiens leven voor de jongere tijdgeïiooten van groote beteekenis was. Laat daa.rom mijn eerste brief in dit blad hem voor uw aiandacht doen herleven.Veel is er aan Sikkels g ...

24 september 1920
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1158 woorden
„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

BOEKBESPREKING. Sikkel vindt algemeene waardeering .... na zijn dood. Tijdens zijn leven heeft het hem ook niet aan waardeering ontbroken. Sommigen gingen hierin zelfs wel eens te ver. Ze wilden geen gebreken zien, die in dezen groote noodzakelijkerwijs ook groot m ...

24 september 1920
De Reformatie
HEPP.
302 woorden
REFORMATIE.

REFORMATIE.

I. ONTwikkeling, geen INwikkeling. Ondanks de hopelooze veBde& ldheid in bet geesteglevien v^am onzen tijd bestaat hierovter vrijwel eensteimmighieidj idiait Ide bestaande toestanden pnhoudbaar zijin, (dat er verandering moet kom ...

8 oktober 1920
De Reformatie
HEPP.
1823 woorden
Cliché-Vroomheid.

Cliché-Vroomheid.

Het cliclié H^eir zich ia onze moderne samenleving onmisbaar gemaakt.De hüoge vhwïht, welke de illustratie gemaakt heeft, de geweldige kracht, Welke er van de reclame uitgaat, - zijto grootendeels aan het clicihié te danken.Men heeft slechts één diep; ingesneden plaat_ noodig en de ...

8 oktober 1920
De Reformatie
HEPP.
872 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

II. Waarin schuilt de gewichtige beteekenis van de S-ynode, - wier b6slissin, gen thans de vuurproef der critiek moeten doorstaan? Soms hierin, dat izij ons reeds het plan voor een UitgieboUwde Belijdenis, en een revisie der Litjurgie benevens vermeerdering der ker ...

8 oktober 1920
De Reformatie
K. D.
HEPP.
B. W.
Prof. Dr F. W. GROSHEIDE
Prof. Mr A. ANEMA
Ds K. FERNHOUT
Mr G. H. A. GROSHEIDE
J. BALHUIZEN
H. MUNNIK
Ds H. BROUWER
Ds J. C. RULLMANN
Mr G. VAN BAREN
Dr K. DIJK
J. P. THIERRY
J. TIMMERIMANS
A. VERLEUR
2900 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over „De Reformatie". Begrijpelijkerwijze sloegen we ditmaal het eerst de bladen open, om te weten, hoe hun oordeel over ons blad Biou uitvallen. Niet, dat wij daarover bijzonder in twijfel verkeerden. Waar zooveel mannen hun medewerking toezegden op fxas van te vo ...

8 oktober 1920
De Reformatie
HEPP.
3001 woorden
VRAGENBUS.

VRAGENBUS.

Zal in „De Reformatie" ook een Vragenbus worden opgenomen? Die vraag werd gesteld in de vergadering, op welke het plan voor ons blad in elkaar is gezet.Eerlijk gazegd — er waren nog al enkele bezwaren.Wat de Vragenbussen der verschillende bladen te lezen geven, is „nu niet altijd ve ...

8 oktober 1920
De Reformatie
F. W. G.
599 woorden
De Reformatie en de Vrouw.

De Reformatie en de Vrouw.

Twee-en.dertig mannen hebben met koeaen moed de leiding van „De Reformatie" ter hand genomen. Acht men „Refoismatie" knogelijk zonder „de vrouw"? Of heeft het conservatisme iemand parten gespeeld, toen 't er om ging, de reformatorische gedachte in dezen practisch uit te werken? Er was toch ...

8 oktober 1920
De Reformatie
REFORMATA.
Red.
395 woorden
van 1587