GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Een onzer lezers — doch die, naar bij ons Verzekert, spreekt uit naam van meerderen — is over m'n antwoord aan de B. te A. oiver gedwongen huwelijken niet tevreden.Aan de B's verzoek, om bewijs uit de H. Schrift, dat wie gedwongen ten huwelijk gaan, schuldig staan aan overtreding van het 7 ...

De Reformatie
F.
2019 woorden
Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Zóó meea ik te mogen formuleeren het onderwerp, waarover onze lezer B, te D, eeii vraag inzond.De vraag zelve bestrijkt eigenlijk een veel gr.o.o^ veld.Ze luidt: „Heeft ons intellect een functie in öB geloofsleven te vervullen; en, zoo ja, welke? "Een vraag, zooals men ziet, ...

De Reformatie
K. F.
1852 woorden
De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen  die verloren gaan.

De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen die verloren gaan.

Zoo gelooi ik het best te formuleeren de vraag, die G. S, te A. me ter beantwoording in deze rubriek toezond.Ze vestigt de aandaclit cp' het ontroerend feit, dat er na Christus zoowel als onder de Oude Bedoeling, en, ondanks de krachtig-opwakende zendingsactie, in onzen tijd zoowel als in ...

De Reformatie
F.
1800 woorden
Geloofs-verzekerdheld.

Geloofs-verzekerdheld.

R. te B. Uw schrijven vaai 3 November is van zóó persoonlijken en intiemen aard, dat ik meen m'n antwoord het best te geven in den vorm van een brief.Ge klaagt erover, dat ge, opgevoed in de vreeze Gods en van kindsbeen af niet zonder gevoel van zonde, bij wijlen ook niet zonder hope op ve ...

De Reformatie
K. F.
1672 woorden
Geestelijke verlating.

Geestelijke verlating.

De vraag, die ik nu ga beantwoorden, is er een van zeer teederen aard. Zé leidt ons in het binnenste heiligdom van bet zieleleven van Gods kinderen. Ze gaat over wat de Heilige Schrift de „verberging van Gods aangezicht" noemt, en waarvan onze vaderen, in aansluiting aan een ander spraakgebruik d ...

De Reformatie
F.
1631 woorden
Matth. 6:33.

Matth. 6:33.

Een onzer lezers vraagt naar de bedoeling van bet woord des Heeren Jezus in Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden.”Hij schrijft, dat hij in een verhandeüng over de vraag, of het Christendom diesseitig of je ...

De Reformatie
F.
1625 woorden
Gebed om volmaaktheid.

Gebed om volmaaktheid.

W. te A. schrijft me het volgende: „Onlangs hoorde ik zeggen: Wat ik 't meest begeer, is een leven, Heer, vlekloos rein, hier op aarde met U." Daar zegt m'n christechart „amen" op. En toch — mogen we bidden om de immers onbereikbare volmaaktheid vóór 't sterven? Zou u daarover eens willen schrijv ...

De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1562 woorden
De macht der duisternis.

De macht der duisternis.

Zóó duid ik, dunkt me, 't best het onderwerp aan waajover Mej. W. me, in aansluiting aan dat over het bestaan van geesten, in de tweede plaats een vraag stelde. Zelf formuleerde ze hei een weinig, anders. Letterlijk vroeg ze: „Hoe moet men zich Satan voorstellen; als één wezen 'of als meerdere." ...

De Reformatie
F.
1531 woorden
Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

In déze verbinding meen ik het best weer te geven de kern van een vraag, waartoe „een trouw lezer van De Refo-rmatie" te N. zich gedrongen voelde, niet door moeilijkheden waaropi hij in zijh denken stuitte, maar door smartelijke en benauwende ervaringen in den strijd tegen een diepingewortelde zo ...

De Reformatie
F.
1521 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

II. In ons vorig nummer heb ik de verschillende vragen en overwegingen, *die een onzer lezers me, in verband met zijn hoofdvraag naar de mogelijkheid van oprecht berouw over de zonde voorlei, wat gerangschikt.Gelijk ik reeds zeij deed ik dat niet, oan, één v ...

De Reformatie
F.
1465 woorden
van 11