GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Kerkelijk leven. III.

Kerkelijk leven. III.

Gelijk ik zeide, zou de drang tot aansluiting aan de zichtbare openbaring van het Lichaam van Christus, dio uit dat mystieke Lichaam-zelf opwerkt, en die door het gebod des Heeren tot roeping wordt, als van zelf zijn weg vinden, zoo er slechts één kerkformatie op aarde bestond, en deze zich ook a ...

De Reformatie
F.
1463 woorden
Voetbal-Wedstrijden.

Voetbal-Wedstrijden.

Een onzer lezers vraagt me m'n oordeel over he't ''bijwonen van een voetbal-wedstrijd in de week tusschen elftallen, die elkaar ook wel des Zondags, sn bij voorkeur op Zondag, bekiunpen. Hij bekent, dat hij, als „dol liefhebber van het voetbalspel", dergelijke wedstrijden) graag bijwoont, maar „e ...

De Reformatie
F.
1450 woorden
Erkenning van den Roomschen Doop.

Erkenning van den Roomschen Doop.

Behalve de viaag die ik in het vorige nr beantwoordde, stelt onze lezer T. B. nog twtee andere.De eerste jjeldt de erkenning door onze Kerken van den Doop der Roomsche Kerk.Hij schrijft: „In onze Kerken wordt w'èl een door 'n modern Dominé gedoopte overgedoopt, maar die in de Roomsc ...

De Reformatie
F.
1423 woorden
Het „krijgen" van teksten.

Het „krijgen" van teksten.

III (Slot). Zooals br. K. en al onzen lezers duidelijk zal zijn, bedoelde al wat ik dusver schreef over het „krijgen." van teksten, niet het verschijnsel-zèU dat men gewoon is met dien naam aan te duiden, op eenigerlei wijze in verdenking te brengen of te kleineere ...

De Reformatie
F.
1417 woorden
Bondsbreuke.

Bondsbreuke.

Br. P. V. V. te Z., die met instemming las, wat in deze rubriek onlangs geschreven werd, over de hoop, die geloovige ouders, opi grond van Gods Verbond mogen hebben voor hun vroeggestorveu kinderen, heeft moeite daarmee te rijmen het feit, dat tal van kinderen van geloovige ouders, die in leven b ...

De Reformatie
F.
1414 woorden
Mogelijkheid van bekeering na den dood?

Mogelijkheid van bekeering na den dood?

J-H. H. te U. schrijft, dat hij gekweld wordt door de vraag, wat we te denken hebben aangaande den staat, onmiddellijk na den dood, van hen, die in dit leven geen de minste kennis of zoo goed als geeb kennis hadden van den weg tot zaligheid, en diel derhalve niet gezegd kunnen worden het Evangeli ...

De Reformatie
FERNHOUT.
1391 woorden
Lijkverbranding.

Lijkverbranding.

.W C. H. te A. vraagt me .„of een christefn voor lijkverbranding kan zijn".Van de beantwoording dezer vraag zou ik me misschien kunnen exouseeren, als vallende buiten de grenzen dezer rubriek, 'k Zou het stellig ook doen, als ze me zóó simpel was voorgelegd p, ls ik haar daar neerschreef. ...

De Reformatie
K. F.
1390 woorden
Slaafsclie of wettische vrees voor God.

Slaafsclie of wettische vrees voor God.

„Steeds — zoo klaagt me een onzer lezers — „staat mij God voor den geest, meer als een vertoornd Rechter, dan als een liefdevol Vader." En daarop volgt dan de dubbele vraag: „Ie. waaruit I dat te verklaren mag zijn, en 2e. of dergelijke voorstelling van God den Heere tekort doet aan de eere, die ...

De Reformatie
F.
1356 woorden
De zonde van den geloovige en zijn verzekerdheid van zijn recbtvaardigmaking.

De zonde van den geloovige en zijn verzekerdheid van zijn recbtvaardigmaking.

C. V. d. M. te P. schrijft me, niet te kunnen verstaan, hoe een geloovige duurzaam verzekerd kan zijn van zijn rechtvaardigmakmg. Elke zondige beweging in zijn hart moet toch, naar 't hem toeschijnt, als een vertoornen van God en-een bedroeven van den Heiligen Geest, onmiddellijk een schaduw werp ...

De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1345 woorden
Over het Tafelgebed.

Over het Tafelgebed.

Eén onzer lezeressen doet ms een vraag over het tafelgebed.Ze is in een z..g.n. neutrale Inrichting, en moet daar dagelijks aan één tafel eten met een 50 tot 70 personen, vau wie er slechts een ? eer enkele gebruik maakt van do gelegenheid tot een stil gebed, die A^oor eu na eiken maaltijd ...

De Reformatie
FERNHOUT.
1339 woorden
van 11