GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

De Reformatie
F.
310 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

De Reformatie
F.
539 woorden
Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Een onzer lezers zond de vraag bij me in, „wat de reden mag zijn, dat de stam Dan niet voorkomt onder de verzegelden in het zevende hoofdstuk der Openbaringen van Johamies, en of er verband is tusschen dit niet genoemd worden en den zegen van .Tacob over dezen stam".'tls met deze vraag alw ...

De Reformatie
F.
582 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

De Reformatie
F.
609 woorden
Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Een der vragen, die ik ontving, houdt nauw verband met de verzekerdheid des geloofs, waarover ik in onze laatste nummers iets schreef. Ik laat haar beantwoording daarom vooropgaan.Ze raakt wat we belijden in Hoofdstuk I, 12 van de Dordtsehe Leerregelen: Van hunne eeuwige en onveranderlijke ...

De Reformatie
F.
613 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
Christian Science.

Christian Science.

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Ch ...

De Reformatie
F.
673 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

De Reformatie
F.
677 woorden
Het opstandings-lichaam der geloovigen.

Het opstandings-lichaam der geloovigen.

C. V. d. P. te B. vraagt, in verband met de eekenen der nagelen en der speer in Jezus' lichaam a Zijn verrijzenis, of we ons ook het opstaningslichaam der geloovigen te denken hebben als dragende de sporen van geweld of verminking, aaraan ze blootstonden in het aardsche leven. n zoo ja, hoe dit d ...

De Reformatie
F.
678 woorden
van 11