GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

579 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

I. De stad onzer bijeenkomsten. Toen de Synode-leden naar Utreclhlt trokken, zullen zij wellicht verwacht hebben nogal dikwijls de benaming „grijze bisschopstad" in de redevoeringen te hooren. Dat is nu eenmaal het cliché voor Utrech ...

De Reformatie
HEPP.
G. KEIZER.
W. E. ENGELKES.
13183 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

III. Evangelisatie. Verblijden konden we ons over het rapport in zake het Evangelisatierapport.Op deze Synode werden spijkers met koppen geslagen, waar het de Evangelisatie betrof.Lang heeft het geduurd eer de kerken er ...

De Reformatie
Daarover afzonderlijk.
H.
Dr H. H. KUYPER.
Dr H. BOUWMAN.
13069 woorden
Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

(Bij het jubileum van Prof. Greijdanus)Hier volgt op verzoek van den hoofdredacteur de tekst van de toespraak, door ondergeteekende namens de „jongere oud-leerlingen" gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Professor Dr. S. Greijdanus vanwege zijn 30-jarig ambtsjubileum als hoogleera ...

De Reformatie
H. J. S.
H. J. SCHILDER.
C. J. KETEL.
C. V.
11751 woorden
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XIII. Een uitvoerige bespreking van het in ons vorig artikel genoemde rapport kan niet worden ondernomen hier; we blijven staan bij enkele hoofdzaken.We zwijgen over de slordige wijze, waarop Calvijn's aan de weerlegging van Servet vastgeknoopt tractaat over ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
H. V.
D. E. C.
K. SCHILDER
9459 woorden
ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

X. Hetgeen we tot nu toe opmerkten, had inzóóverre, of men het er mee eens is of niet, voor ons onderwerp beteekenis, als het de vraag doet stellen: hoe kan de A.-R. partij zich concreet voorstellen, te doen wat haar concept-program van Actie voor 1946 (zie „Ned. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
B. HOLWERDA.
B. v. d. Berg.
T. JONGELING
J. J. GROENENDIJK
JOH.E.HUTTEN
8688 woorden
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Als onze lezers een beetje bekomen zijn van den schrik, kunnen we verder. Dat ze geschrokken z ij n, neem ik zoomaar aan. Stel u. voor, de zendingsprofessor, dien ze in (synodocrafisch) Kampen en Amsterdam hebben, plus heel het corps zendingsmenschen, opgewarmd door „het zendingscentrum", krijgt ...

De Reformatie
K. S.
7903 woorden
SUBSTRAAT OF „GENADE"?

SUBSTRAAT OF „GENADE"?

Nadat wij onze jongste artikelenreeks in De Reformatie hadden afgesloten, verschenen nog enkele publicaties, welke in verband met de door ons besproken onderwerpen van belang zijn. Wij hebben het oog op de volgende geschriften: dr A. de Bondt, de A 1 g e-mene Genade, in Het Dogma der Kerk Groning ...

De Reformatie
R. H. BREMMER
K. S.
7650 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XX. Sinds de Synode van 1917, \yaarop de zaak ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidefide werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een-rustpunt gekomen.Andere vertaling ...

De Reformatie
HEPP
7259 woorden
van 58