GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-11-21
De Martelaren.

De Martelaren.

ccxxxix. JUAN DE LION. In de dagen der Hervorming lag in de nabijheid van Sevilla een klooster, dat van den heiligen Isidorus genoemd. Aan dit klooster klopte op zekeren dag Juan de Lion, een kunstenaar (volgens anderen een kleermake ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1098 woorden
VAN de geneene Gratie.

VAN de geneene Gratie.

DERDE REEKS. XXVI. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Rom. 7 : 17. Nu het onderzoek naar de beteekenis der gemeene gratie voor den Christus en zijn Middelaarswerk ten ein ...

De Heraut
3464 woorden
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op £ Voto is dezer dagen afgezonden, of wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van ƒ0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoedi ...

De Heraut
64 woorden
„De geheele mereld gaat hem na.”

„De geheele mereld gaat hem na.”

De Pharizeën dan zeiden onder raalkanderen: iet gij wel, dat gij gansch niet vordert? Zie, de geheele wereld gaat hem na. Joh. 12:19, Er sprak tweeërlei in, toen de leidslieden des volks te Jeruzalem van Jezus zeiden: Zie^heelde wereld gaat hem na.Het was vooreerst naijver en vrees ...

De Heraut
1759 woorden
Onder studenten.

Onder studenten.

Amsterdam, 19 Nov. 1897, Er is wat men noemt een > Christelijke beweging" onder studenten gaande.In Amerika, in Engeland, en ten deele ook op het vasteland van Europa hebben een zeker aantal studenten aan de openbare, meest het ongeloof dienende universiteiten, den ban gebroken, ...

De Heraut
2529 woorden
Vaccine.

Vaccine.

Telkens hoort men van liberale zijde, dat de gemoedsbezwaren tegen de vaccine ingesluimerd zijn.Het kan daarom zijn nut hebben, uit de praktijk des levens weer eens een stem te laten opgaan, waaruit het heel anders blijkt.Ziehier het schrijven van een man, die onder den vaccinedwang ...

De Heraut
625 woorden
Corrigendum.

Corrigendum.

De heer Bensdorp heeft in de Kath. Stemmen een overzicht gegeven van wat voor enkele maanden door ons, in onze artikelen over de gemecne gratie, over »de onbevlekte ontvangenis van Maria" werd gezegd.In het gemeen gaan we hierop niet in, evenmin als we dit deden op menig andere critiek doo ...

De Heraut
600 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Aan het laatst overgenomen stuk over de Christelijke vrijheid in de middeleeuwsche daen, voegt Dr. H. H. Kuypér in de Friesche Kerkode der vorige week, een tweede stuk toe, eneinde misvatting en misbruik te voorkomen.Hij schrijft namelijk: Vooreerst wordt deze vrijheid beperkt doord ...

De Heraut
2741 woorden
Blank en Kleurling.

Blank en Kleurling.

Van onzen gewaardeerden vriend en broeder Ds. P. Jansz te Pati ontvingen we een belangrijk schrijven over de vraag, hoe te werk te gaan, waar blanke Christenen en Christenen uit de kleurlingen saam vergaderen in één bedehuis.Hij is een teeder Christen, een man met een warm hart voor den in ...

De Heraut
P. JANSZ.
1086 woorden
Door Kinderen.

Door Kinderen.

EEN OMKEER. De drie knapen leerden er flink op los, doch Kasper was onbetwistbaar de eerste, 't Was opmerkelijk zoo vlug als hij leerde, zoo nauwkeurig als hij alles onthield. Meer dan eens kwamen, toen een paar jaren waren voorbijgegaan, de zoons van den dominee s ...

De Heraut
1196 woorden
van 3