GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1900-11-11
„Voor den Rechterstoel van Christus”.

„Voor den Rechterstoel van Christus”.

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaadOok wie in Jezus ontslapen is, komt in het Laatste Oordeel, en ondergaat het.Kort vóór zij ...

11 november 1900
De Heraut
1845 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

LAATSTE REEKS. XL. KERK EN STAAT. XXVIII. (Slot) Durft iemand van ulieden, die eene zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardige ...

11 november 1900
De Heraut
2596 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

LXIII. Na de Praelectmir der Heilige Schrift volgt de Predicatie van het Woord, en ook die moet in het geheel van den Liturgischen dienst worden ingeschakeld. De opvatting, alsof de Liturgie alleen liep over wat aan de predicatie voorafgaat en er op volgt en er bij ...

11 november 1900
De Heraut
1629 woorden
Fata Morgana.

Fata Morgana.

Amsterdam, 9 November 1900.Voor nu ruim dertig jaren trad Dr. Kuyper het eerst op met een lezing over de moderne Theologie als Fata Morgana.Met hoongelach werd deze lezing destijd* door de coryphcëa der moderne richting begroet.Deze lezing achtten ze potsierlijk. Ze was in zo ...

11 november 1900
De Heraut
960 woorden
Practicisme

Practicisme

VIII. „Georganiseerde Ziekenverpleging" kan in ruimer of in enger zin worden opgevat.Natuurlijk is er ziekenverpleging in elk gezin, bij krankte, 'tzij door huisgenooten, door familieleden, door vriendschap, of door het gewone dienend personeel. Hier daarent ...

11 november 1900
De Heraut
1701 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

EEN PRIESTER-CONGRES. Schoon schijnbaar één, is toch de Fransche geestelijkheid in twee partijen verdeeld; men heeft reactionairen, die met de hedendaagsche nationalisten één lijn trekken, en mannen die een vrij standpunt zoeken in te nemen, gelijk vele Roomsche pr ...

11 november 1900
De Heraut
1777 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De consul van N. Amerika te Shanghai heeft een onderzoek ingesteld naar het getal zendelingen dat in China de laatste maanden vermoord werd. Het is bewezen dat 34 Engelsche en 22 Amerikaansche zendelingen omgebracht zijn Het is ook zeer waarshijnlijk dat nog 37 zendelingen in Taijoenfoe den marte ...

11 november 1900
De Heraut
WINCKEL.
243 woorden
Uit be Pers.

Uit be Pers.

In de Nederl, kwam onderstaande recensie van ScOLASTiCA II voor, waarop we de aandacht vestigen, en die we hier overnemen, omdat het best in ons blad de gemaakte bedenking ter toetse kan worden gebracht.De recensie luidt aldus: Scolastica II. Om het zoeken of het vinden f of Het doe ...

11 november 1900
De Heraut
1107 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VOLHOUDERS. VII Na de Franschen beproefden de Amerikanen een bestuurbaren luchtbel uit te vinden.Een dezer, zekere Frederic, vervaardigde een luchtschip met schroeven, zeilen als vleugels en een stoomwerktuig om alles in beweg ...

11 november 1900
De Heraut
HOOGENBIRK.
1218 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Koevorden. De classis Koevorden brengt aan hare zusterkerken in Nederland ter kennis, dat den 2den November 1900 Ds. J. Joffers met wederzijdsche bewilliging' als dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk te Schoonebeek is losgemaakt en beroepbaar gestel ...

11 november 1900
De Heraut
K. OUSSOREN
G. WiERSMA
Ds. H. D1J.KSTRA
DR. J. HANIA
e J. E. REIJENGA
R. K. M. HuMMELEN
G. MEIER
257 woorden
van 4