Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1900-11-18
De zinkende stoomboot.

De zinkende stoomboot.

De stoomboot Londen bereikte Plymouth Vrijdag den sen Januari 1866. De passagiers, die op haar stonden te wachten, gingen 's middags aan boord, en even na middernacht verliet de boot de haven en zette hare reis voort. Het weder was kalm, met een klein briesje. Zij had zware stormen getrotseerd op ...

18 november 1900
De Heraut
DB GAAY FORTMAN.
1096 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

LAATSTE REEKS. XLI. HET HUISGEZIN. I. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed Toen was het avond geweest, en het was morgen gewe ...

18 november 1900
De Heraut
3001 woorden
Practicisme.

Practicisme.

IX. Vraagt men ons nu, wat dan toch wel op deze ontwikkeling van de ziekenverpleging is aan te merken; of er dan schooner arbeid te bedenken valt, dan lijdenden op hun krankbed het leed te verzachten; en of het dan toch geen vitten op alles wordt, zoo ook hierover ...

18 november 1900
De Heraut
1668 woorden
Niet alzoo.

Niet alzoo.

Amsterdam, 16 November 1900.Tot ons leedwezen zagen we, dat het tijdschrift: Wat zegt de Schrift? zich verleiden laat tot min goede polemiek.Op blz. i49 toch poogt de heer J..te M. de stelling te verdedigen, dat de bijzondere roeping, en wel de roeping door het gepredikte woord, ond ...

18 november 1900
De Heraut
999 woorden
„Voor den Rechterstoel van Christus”.

„Voor den Rechterstoel van Christus”.

Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. Rom XIV : toe. Volkomen helder is de voorstelling van het Laatste Oordeel ten aanzien van die in Jezus ontslapen aijn, niet.Vast staat, dat óók de verlosten en gezaligden voor Christus ...

18 november 1900
De Heraut
1487 woorden
Classe, NIET Gemeente.

Classe, NIET Gemeente.

Door ons was begrepen, dat de koninklijke gift voor de ^/«^«^^rjvereeniging uit Laar alleen kwam. Thans bericht Ds. Dethmel uit Laar ons, dat het de zendingsgave der geheele Classe was.Toch blijft ook zoo deze gave een tot navolging uitlokkende proeve van broederlijke mildheid. ...

18 november 1900
De Heraut
43 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

We gewaagden van het aan^r jpende slot van Prof Fabius's rede, op 20 Octojer.Het loont de moeite, dat slot aan onze lezers voor te leggen: De Gereformeèr^ë^ii s anWftlïrët* ' SfkëèH^* van het rekenen ook bij het misdrijf met invloeden van lichamelijken en maatschappelijken aard ...

18 november 1900
De Heraut
992 woorden
Recensiën.

Recensiën.

Salomo’s Prekiker gerangschikt en verklaard door Ds. /. Kok, predikant te Nijmegen. Kampen. J. H. Kok. 1899—1900.Niet minder waardeering dan Renkema's verklaring over het boek Job verdient Ds. Kok's keurige studie over de Prediker.De schrijver geeft eerst eer e uitvoerige /« leiding ...

18 november 1900
De Heraut
WIJMINGA.
863 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis ’s-Gravenhage De classis 's-Gravenhage heeft in hare vergadering van 13 Nov. 1900 den Eerw. Heei L. van Loon, ber. pred. van Zegwaart ca., peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der S^icramenten in de Geref. K ...

18 november 1900
De Heraut
J. G. KUNST.
L. NEIJENS
350 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

LXIV. Liturgisch kan de predicatie ingeleid worden door gezang en door gebed. Over beide daarom een kort woord, en dan natuurlijk uitsluitend in dit verband. Als men uit het meer objectieve deel van den Dienst tot het meer subjectieve overgaat, is het gemeentegezan ...

18 november 1900
De Heraut
1441 woorden
van 3