Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1914-04-26
„Een verkwikker der ziel”.

„Een verkwikker der ziel”.

Die zal u zijn tot eenen verkwikker der ziele, en om uwen ouderdom te onderhouden; want uwe schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen. Ruth 4 : 17. Als onze ziel moedeloos neerslaat, vermoeid van den tegenspoed inzinkt, e ...

26 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1482 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CXXIX. VIERDE REEKS. XXX. Want Gij zult mijne ziele in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat uw Heilige de verderving zie. Psalm 16 : 10. Op tweeërlei komt h ...

26 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
3671 woorden
In zake de propaganda

In zake de propaganda

Amsterdam, 24 April 1914.In zake de propaganda voor de Vrije Universiteit ontvingen we onderstaand schrijven van den heer Van Oversteeg, waaraan we gaarne plaats verleenen.Aan de Redactie van Heraut!Naar aanleiding van Uw schrijven in zake de propaganda voor de Vereeniging vo ...

26 april 1914
De Heraut
639 woorden
Een nieuwe Ethiek.

Een nieuwe Ethiek.

De bekende hoogleeraar in de philosophie aan Groningen's Universiteit, Prof. Dr. G. Heymans, die door zijn panpsychisme opgang heeft gemaakt en ongetwijfeld een der kundigste hoogleeraren is, die onze Rijksuniversiteiten hebben, heeft thans ook op ethisch gebied den voet gezet, door in het Duitsc ...

26 april 1914
De Heraut
876 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

VIII. Tweeërlei staat dus volgens het getuigenis onzer Catechismusuitleggers vast. Vooreerst, dat de verplichting, die volgens den Catechismus in' het Sabbathgebod opgesloten ligt, om «Scholen te onderhouden", inzonderheid ziet op zulke Scholen waar de a. s. Dienar ...

26 april 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
2089 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. J. BAVIN'CK. DE HEIDELBERGSCHÉ CATE­ CHISMUS in 60 leerredenen verklaard. Tweede druk. Kampen — J. H. Kok — 1913.Ten vorigen jare heeft men ook in onze kerken het 350-jarig bestaan van den Heidelbergschen Catechismus herdacht.En men heeft dat met opgewektheid gedaan, want dit nie ...

26 april 1914
De Heraut
G.
1224 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het adres van den kerkeraad der Geref kerk te Haaksbergen is van heden af: den Eerw. heer H. Waterink Jzn. Particuliere Synode van Utrecht te houden op Woensdag 10 Juni a.s. te Zeist in liel Oostcrlocaal .Slotlaan 15.Punten voor het agcudmn en namen va ...

26 april 1914
De Heraut
W. VERHOEF NZ.
M. SCHOONMAN
68 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE SPEELMAN. VII. ZANG EN SPEL. .Met welluidende stem en schoone klank had de zanger dusver zijn lied voorgedragen. Allen hadden aandachtig en met grooten eerbied geluisterd. Daartoe droeg ook bij, dat ...

26 april 1914
De Heraut
HOOGENBIRK.
822 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Een triomf van hetidea-1 i slil e op het materialisme. G u i-c h e 1 a r ij in P a r ij s.We schreven reeds een en andermaal over den ommekeer die in Frankrijk op het gebied van het denken plaats greep. Dat de wind uit een anderen hoek ging waaien, blijkt uit het feit, dat de wi ...

26 april 1914
De Heraut
606 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Niet zonder beteekenis is wat de Waarkcidsvriend in zijn jongste nummer herinnert omtrent de verklaringen, die in 1851 de hoogleeraar Dr. J. H. Scholten te Leiden in zijn Leer der Hervormde Kerk., 4e druk, blz. 15 v.v., gaf, omtrent de gebondenheid van de predikanten en leden aan de Belijdenis hu ...

26 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1572 woorden
van 4