GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1926-10-08
DE BERGREDE.

DE BERGREDE.

II. De heilige apostel Matöli^filil^i^^^f'; gelie z-elf eea indeeling gegeven' •'••ffiSlift-^: ' '"Tot vijfmaal toe (7:28; 11:1; 13.ö5i'ï#i9:1; 26:1') schrijfI; hij na een redevoicring van onzen Heiland te hebben medegedeeld: n h%t is geschied, als Jezus dez ...

De Reformatie
F. W. GROSHEIDE.
1799 woorden
Onkunde der wereld.

Onkunde der wereld.

Hem niet kent. 1 - Joh. 3: Ib. „Cmdat zij Hem niet kent".Men neme dit woord niet maar iti 't alge-meen.•^doch in die eigenaardige beteekenis, die het verkrijgt in samenhang met het onmiddellijk voorafgaande: „Ziet hoe groote liefde"De apostel heeft gesproken over de gadelooze ...

De Reformatie
v. A.
833 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XXH. Niet door de Synode voorgelegd. Nog even moeten we terugkomen op de kwestie, , dat Ds Van Duin zelf zijn verklaxing had opgesteld en dat niet de Synode hem een geteekende verklaring, voorlei.Wij doen dat gm een heel proza ...

De Reformatie
HEPP
2640 woorden
Adverteeren in „neutrale” bladen.

Adverteeren in „neutrale” bladen.

Een onzer le'zers, v. K. te A., zakenman, en in 't belang van zijn handel genoiodzaakt tot adverteeren, vraagt m'n O'ordeel 'Over. |iiï^||tQ®cte'Sr'e^' in z.g.n. neutrale bladen. ..--j'. .«-.-? *.-. : '..AJI.--SIk kan er inkomen, dat een christen, die — en andere christenen mogen er niet z ...

De Reformatie
F.
1198 woorden
De nieuwste „Rönne”.

De nieuwste „Rönne”.

Adres van den Redacteur: D'r C. Tazelaar, 2 e Const. H u y g e n s s t r a a t 77, Amsterdam.Aan de bekende vertalingen-serie van J. F. Rönne's werk, die de Uitgeversmaatschappij „Elsevier" te Amsterdam doet verschijnen, werd dezen zomer weer eén hieuw deel toegevoegd, „O n d e r het dak d ...

De Reformatie
C. T.
1432 woorden
HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

door Dr J. W. Marmelstein. III. Van den 'len Augustus 1878 tot den daaropvolgenden 17en Maart is Loti gestationneerd geweest op de Rosporus, op de G1 a d i a t e u r, een kanonneerboot. In die enkele maanden heeft^, zich een idylle afgespeeld tusschen den jon ...

De Reformatie
Dr J. W. Marmelstein
Lamartine
1692 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

P. Kooidhoff — Groningen.Gelijk van den levenden hoiOigleeraar Van Dijk, gaat er nog steeds van zijn geschriften kracht uit. In dat opzicht zegt het wel wat, dat van de zes doelen er' reeds vier herdrukt zijn. Wanneer men leest hoe er gezwoegd wordt om Hoedemaker's werken uitgegeven te kri ...

De Reformatie
HEPP
1675 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over het antieke wereldbeeld wordt tegenwoordig veel geschreven en gesproken. Pas heeft Ds M. W. Z. v. Linschoten, eenigszins in al te goed vertrouwen o.a. op Alfred Jeremias, er over gesproken op een predikantenvergadering en er dingen gezegdj die VOOT ons volstrekt onaannemelijk zjjn. Maar ook ...

De Reformatie
K. S.
3620 woorden
AAN ONZE LEZERS!

AAN ONZE LEZERS!

Van verschillende zijden mochten wij adressen ontvangen van meelevenden in onze kringen, teneinde aan deze adressen de eerste nummers van den nieuwen jaargang van ons Blad ter kennismaking toe te zenden.Gaarne zullen wij allen, die in den inhoud van ons Blad belang stellen, de drie eerste ...

De Reformatie
DE UITGEVERS
142 woorden
GEREFORMEERBE KERKEN.

GEREFORMEERBE KERKEN.

Hilversum (Ie tweetal): Dr C. Bouma te Zwolle en P. Nome? te DeUshaven; (2e tweetal) J. v. Herkseii te Hillegoro en G. B. AVurtli te Souburg. Nieuwdorp: D. J. Yelsink, te Arum en K. Winkelman, te Maastricht. Nieuwerkerk (Z.): R. Brouwer te Herwijnen en H. de Lange te Ooltgensplaat. Utrecht: K. J. ...

De Reformatie
556 woorden