GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1951-02-03
Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

(IX) § 3. EUROPEESCHE EENHEID EN EUROPEESCH HERSTEL (vervolg). In de practijk van het Europeesche federatiestreven hoort men thans ook vele bij-argumenten, waarmee volksleiders van allerlei pluimage het volk warm probeeren te krijgen ...

De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH
1853 woorden
Geestelijk voedsel — on-Geestelijk eten

Geestelijk voedsel — on-Geestelijk eten

Het stond niet best met de korinthische gemeente. Zonden van allerlei soort tierden welig in haar. En het leven des geloofs verloor daardoor zijn kracht en fleur. Er was zelfs een zeer reëel gevaar van algeheelen afval. Daarom gaat Paulus zijn korinthische „kinderen" vermanen. En hij doet dat doo ...

De Reformatie
C. V.
1678 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(VIII) VI. DE VOORZEGGING VAN SIMEON. Jozef en Maria gaan op den 40sten dag na de geboorte van Jezus naar Jeruzalem, „opdat zij Hem den Heere voorstelden" (Luc. 2 : 22).Jezus moest daar als eerstgeborene worden gelost en voor ...

De Reformatie
K. MEIMA
1003 woorden
Aan wie die eed? (Inzake „Amerika”)

Aan wie die eed? (Inzake „Amerika”)

Ons vorig artikel eindigde met de toezegging, dat we zouden spreken over het doopsformulier.We stelden vast, dat de amerikaansche Verklaring beweert, dat de belofte-des-evangelies een „e e d" is. Een eed aangaande Gods onfeilbaar werken willen aan en in „al de uitverkorenen".Nu zijn ...

De Reformatie
K. S.
1582 woorden
Perforatie-dood

Perforatie-dood

Wij belijden dat de Middelaar niet maar een „gewonen", doch zeer bepaald een „gewelddadigen" dood moest sterven.' Een uit-een-scheurings-dood; d.w.z. een dood-van-perloratie (uiteenscheuring) of - van-mactati© (slachting).Ben paar „vreemde" woorden? Maar ze kregen in de roomsche the ...

De Reformatie
K. S.
1741 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XIV) B. We komen nu tot de tweede relatie, welke hier in aanmerking komt, n.l. de v e r h o u d i n g t u s s c h e n den e v a n g e l i s t èn de herders en leeraars.1. Het rapport der deputaten spreekt ook over deze verhouding. Het meerderheidsrapport do ...

De Reformatie
J. FRANCKE
1425 woorden
Plaats of positie ?

Plaats of positie ?

Amice, Verleden week heb ik met je gepraat over een fragment xiit de worsteling van onze kerken. Je moet daar minstens zóó veel van weten, als nóódig is, om te „belijden", en niet maar te „laten registreeren", dat je met huid en haar daarbij hoort. „Belijden" is heel wat anders dan „je lat ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2459 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Niemand zal het U of mij ten kwade duiden, als wij betreffende het politieke leven met g»oote belangstelling inzonderheid letten op den weg, waarlangs thans de antirevolutionaire partij wordt geleid, nu de leiding haar winnen wil of reeds gewonnen heeft voor het federalistisc ...

De Reformatie
MARNIX
1930 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

(Om tijd en onnoodige moeite te hesparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de adm, inistratie in Goes te zenden.)Blz 16 Schouwerzül. Adres kerkeraad: P. Dijkstra, E 15, Schouwerzijl, post Mensingeweer. Diaconie: J. Brouwer, Mensingeweer. Zendingscommissi ...

De Reformatie
174 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Aangeno men naar: Gromngen: A. Jagersma te IJmuiden.Bedankt voor: Murmerwoude-Oenkerk: Joh. de Wal te Rijnsburg.— PROPAEDEUTISCH-E ...

De Reformatie
H. VELTMAN
893 woorden
van 2