GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XIII. Een uitvoerige bespreking van het in ons vorig artikel genoemde rapport kan niet worden ondernomen hier; we blijven staan bij enkele hoofdzaken.We zwijgen over de slordige wijze, waarop Calvijn's aan de weerlegging van Servet vastgeknoopt tractaat over ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
H. V.
D. E. C.
K. SCHILDER
9459 woorden
ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

X. Hetgeen we tot nu toe opmerkten, had inzóóverre, of men het er mee eens is of niet, voor ons onderwerp beteekenis, als het de vraag doet stellen: hoe kan de A.-R. partij zich concreet voorstellen, te doen wat haar concept-program van Actie voor 1946 (zie „Ned. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
B. HOLWERDA.
B. v. d. Berg.
T. JONGELING
J. J. GROENENDIJK
JOH.E.HUTTEN
8688 woorden
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
NAAR AMERIKA.

NAAR AMERIKA.

Bij zijn heengaan naar Amerika wenschen we onzen Redacteur eene voorspoedige en goede reis. De Heere beware hem op de groote wateren, en behoede hem in het uitgestrekte land aan den overkant van den Oceaan. Hij sterke hem daar tot zijn velerlei werkzaamheden, en geve hem een goeden ingang. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
B. HOLWERDA.
6836 woorden
COMMUNISTISCHE ACTIE.

COMMUNISTISCHE ACTIE.

De Heer D. Korpershoe]^ te Rotterdam deed mij een communistisch strooibiljet, dat daar verspreid werd, toekomen. Er staat boven: De wapens neer! Wat de inhoud is, laat zich én uit dit opschrift, èn omdat het van de Communistische Partij inj ons land komt, wel vermoeden. We zullen ons wel wachten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
NIC. HAAK.
B. HOLWERDA.
L. DOEKES.
6766 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

WAAR BLIJVEN DE GEBEDEN? Wij willen niet hatehjk zijn, daar is de zaak veel te ernstig voor. Maar wij willen wel haten. Haat is de keerzij van de liefde. Wij willen liefhebben de kerk, en daarom haten alle kerkgeknoei.Daarom volgende opmerking.Destijds is vanwege de schorsend ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6756 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

De Heer A. N. G. Bruynis te Bodegraven zond aan de redactie van „De Reformatie" het volgende schrijven, dat we, hier en daar in schrijfwijze even gecorrigeerd, om zijn algemeene strekking hier opnemen.„Hooggeachte Redactie, Zooals de hoofdredacteur onlangs in „De Reformatie" terecht ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
6688 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XV (Voorloopig slot). In ons vorig artikel werd aan het slot opgemerkt, dat het Rapport van 1905, gezien zijn tendentieuze weergave van het gevoelen der voormalige gereformeerde theologen, zakelijk reeds een vingerwijzing deed in de richting van het huidige, binden ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6645 woorden
van 5