GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
J. S. POST.
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeachte Redactie! De vermelding van den naam van Ds van Wijk in mijn adres aan de Synode van ZwoUe is in t verband waarin het voorkomt, ten onrechte geschied.Ik meen dit openüjk te moeten erkennen en aan. Ds van Wijk mijn verontschuldigingen aan te bieden.Met dank voor de opnemi ...

5 oktober 1946
De Reformatie
J. S. POST.
G. J. VAN ENK.
K. S.
830 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Drachten". Eenige weken geleden schreven we over de beslissing, die de part. synode van Friesland-Zuid genomen heeft inzake „Drachten". We deden dat in tweeërlei verband: a. naar aanleiding van een uitlating van Ds H. Veldkamp te Sneek, die „De Reformatie" had uit ...

12 augustus 1938
De Reformatie
van „partijdig" te spreken.
K. S.
J. S. POST.
3258 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Respect voor meerdere vergaderingen. (II.) (Slot.) Ons voorgaande artikel wees er op, dat de „meerdere vergadering" nimmer als „deus ex machina" fvmgeeren mag, ook niet voor onze verbeelding. Toetsing van haar besluiten is plicht, en ook een in de vrije samen-levin ...

5 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
J. S. POST.
4655 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De ban over Amaiek. 't Bevel uit onzen tekst, dat Amaiek verbannen moest worden, was geen nieuw gebod. Reeds Mozes had in zijn afscheidsrede Lot het volk Islraël gezegd: „Gedenk wat u Amaiek gedaan heeft op den weg... het zal dan geschieden, als u de HEERE uw God r ...

29 juli 1938
De Reformatie
F. de V.
K. S.
J. S. POST.
4706 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Over „isolement" en nog wat. III. Van Groen van Prinsterer stamt de bekende leus: In ons isolement ligt onze kracht. Wat bedoelde hij met die woorden? In zijn laatste serie Nederlandsche Gedachten^) heeft hij een duidelijk ant ...

22 juli 1938
De Reformatie
C. V.
J. S. POST.
HET COMITÉ.
A. J anse.''
1850 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Coccejaansche opvattingen in „De Heraut" af te wijzen. De draad, die door onze artikelen van de laatste weleen loopt, is gemakkelijk te grijpen, als men maar even zich herinnert, wat achtereenvolgens opgemerkt werd. Het vifas ons hierom te doen: we wilden aantoonen ...

15 juli 1938
De Reformatie
K. S.
J. S. POST.
M. VREUGDENHIL.
5727 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Herianeringen aan Goccejns? De artikelen van onze laatste nummers handelden over het verbond, en toonden bij wijze van een enkel voorbeeld aan, hoe doomig het pad der theologie wordt, als zij tusschen „geopenbaarde dingen" (het verbond) en „verborgen dingen" (de verkiezing) het verband nas ...

8 juli 1938
De Reformatie
K. S.
Red.
L. J. DE ROVER.
M. VREUGDENHIL.
J. S. POST.
6033 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De grond voor ons weten. V. De meiisch moet allereerst weten zijn volslagen afhankelijkheid van God.Daarom moet hij de grenzen eerbiedigen.Hij moet vei'staan, dat hij uit zichzelf geen i^echt beeft om te eten, m, aar da ...

25 juni 1937
De Reformatie
J. S. POST.
1683 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De grond voor ons weten. IV. In ons vorig artikel werd aangetoond, dat wanneer we den grond voor ons kennen zoeken in liet object, d.i. in de wereld, buiten' ons subject, die we willen kennen, dit niet, zooals Dr Hepip beweert, het g ...

18 juni 1937
De Reformatie
J. S. POST.
1271 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De grond voor ons weten. III. Waar Dr Hepp verzuimd heeft eenigen grondslag aan zijn stelling te geven, zouden we geneigd zijn te zeggen: het testimonium generale, het algemeene getuigenis aan de zijde van het subject als zekerheidSi ...

11 juni 1937
De Reformatie
J. S. POST.
1837 woorden
van 2