GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman  literatnur.

Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman literatnur.

III. Wannieer ik, ten vervolge op het vorige artikel over dit onderwerp (zie het no. van 1 Jan. j.l.), thans wijzen moet op de consequenties, die voortvloeien uit een analyse van de huwelijksverhoudingen, zooals vele moderne romans die geven, is het alweer niet m'n ...

15 januari 1926
De Reformatie
C. T.
1083 woorden
Dr J. G. de Moor.

Dr J. G. de Moor.

Ofschoon elders in dit nummer van Redaotiewege over den persoon en den arbeid van wijlen Dr J. C. de Moor geschreven wordt, moge het mij toch geoorloofd zijn, bepaaldelijk ook in de rubriek „Literatuur en Kunst" een woorcl van cfankbaai" gedenken hem te wijden.Vooreerst toch was het deze r ...

5 februari 1926
De Reformatie
C. T.
1147 woorden
Het „psycho-pathologisch element” in de moderne romanliteratuur.

Het „psycho-pathologisch element” in de moderne romanliteratuur.

(Slot.) In. het vorige artikel over dit onderwerp, wezen •we op „de leven-filosofie", d.i. „het gepieker" over het leven met al z'n moeiten, zwarigheden, teleurstellingen, tegenslagen, als een van de meest-algemeen-verwerkte gegevens in de moderne romanliteratuur e ...

12 februari 1926
De Reformatie
C. T.
1275 woorden
„Lezen en Voordragen”.

„Lezen en Voordragen”.

Sinds eenigeu tijd al ligt ter bespreking gereed do eerste aflevering van een nieuw tijdschrift „Lezen en Voordragen", maanduitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding van Ar ie Éost, met teekeningen van B. J. van Milgen'i). ...

19 februari 1926
De Reformatie
C. T.
1049 woorden
Verzen van de Noord-Hollandsche vlsschersvronw Elsje  Hording.

Verzen van de Noord-Hollandsche vlsschersvronw Elsje Hording.

De predikant van Landsmeer, Ds H. J. Heynes, die ons in z'n bekende boeken zulk een frisschen kijk gegeven heeft op de Noord-hollandsche menschen en dingen, kent in zijn dorpje een eenvoudige visschers-huisvrouw van ongewone gaven. Ze is huismoeder als al de bewoonsters van de vriendelijke vissch ...

5 maart 1926
De Reformatie
C. T.
745 woorden
St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

Ds A. G. Wolf, Geref. Pred. te Antwerpen, die reeds in verschillende tijdscJiriften artikelen gaf, I in hmr inhoud en vorm van aesthetisohe waarde, ' heeft niet lang geleden een van zijn lezingen aan de Uitgeversmaatschappij „Holland" ter uitgave afgestaan. IOnderwerp van die lezing (en du ...

12 maart 1926
De Reformatie
C. T.
1504 woorden
We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

Zwolle) dat onder den titel „Het Zilveren getij", gewijd is aan de feestelijke gebeurtenis, die in het koninklijk huis is gevierd-Het nummer, gedateerd 6 Febr., was bü z'n verschijning up-to-date en bracht allerlei goede foto's van het koninklijk gezin en prettig geschreven bijdragen over het hed ...

12 maart 1926
De Reformatie
C. T.
80 woorden
LITERATUUR EN KUNST.

LITERATUUR EN KUNST.

Een historische roman. In de buitenlandsche romanliteratuur is tegenwoordig in zwang de historische roman, die zeer in den breede handelt over de nieuwste geschiedenis en het gebeuren van de jongste jaren.In de omkleeding van den. roman, en daarom met de fan ...

19 maart 1926
De Reformatie
C. T.
1349 woorden
Het tragische element in Streuvels’ „De Oogst”.

Het tragische element in Streuvels’ „De Oogst”.

Eenigen tijd geleden vroeg mij een onzer lezers, of ik hem zou kunnen verduidelijken de opmerking, die hij had hoioren maken, dat in, Streuvels' boekje „De Oogst" „het tragische element" zoo sterk is. Aanstonds vatte ik toen het plan op, in een kort artikel deze vraag te beantwoorden, omdat mogel ...

25 maart 1926
De Reformatie
C. T.
1221 woorden
„Op de Vlaamsche Binnenwateren”.

„Op de Vlaamsche Binnenwateren”.

Na liet afzonderlijke artikel over het tragische element in Streuvels' „De Oogst", dat we, als antwoord op een ons gestelde vraag, in het vorige nlimmer plaatsten, komen we thans tot de bespreking van Streuvels' nieuwe boek: „Op de Vlaamsche Binnenwateren" 1), de beschrijVing van een zwerftocht p ...

2 april 1926
De Reformatie
C. T.
1408 woorden
van 52