GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
Het Friesche Volkskarakter.

Het Friesche Volkskarakter.

V. Naast de verstandelijkheid heeft het Friesche karakter een anderen trek, die met de eerstgenoemde moeilijk te vereenigen schijnt.Ik bedoel: „de zin voor het ideëele", in tegenstelling met materialisme en platvloerschheid.Uit dien zin voor het ideëe ...

De Reformatie
D. v. D.
1010 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

[Vragen voor deze ruhrie'k te zenden aan. Ds D. van Bijk, Aikerstraat 28, Groaiiigeïi.]Ds Fernhout, die ©enigen tijd deze rubriek „Geestelijke Adviezen" heeft verzorgd, heeft gemeend, om der wille van zijn leeftijd en het minderen zijner krachten, zich van dezen arbeid terug te moeten trek ...

De Reformatie
D. v. D.
1382 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

„Wat mag Ik verkoopen? "Een broeder schreef mij over een moeilijkheid, waarvoor hij, in zijn boekhandel, telkens kwam te staan.Voortdurend kreeg hij in zijn winkel vraag naar speelkaarten.Tot nu toe had hij daarop altijd geantwoord: „die verkoopen wij niet". Toch gevoelde hij ...

De Reformatie
D. v. D.
1283 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Over het huwelp. Een broeder uit Rotterdam zond mij enkele vragen, die betrekking hebben op onze houding tegenover het sluiten van — en het leven in het huwelijk.Ik ben zoo vrij het zestal vragen t© reduoeeren tot een tweetal, bij de beantwoording waarvan, n ...

De Reformatie
D. v. D.
1182 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

LevensUefde en Hemelveriangen. Een zuster, die bezig is te herstellen uit een zeer zware ziekte, zond mij de volgende vraag: „Het is een zeer wonderlijk© gewaarwording, ais men mag herstellen van een doodelijk© ziektei; en de vraag komt dan op: Mag ik mij hi ...

De Reformatie
D. v. D.
1389 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Over het onderwerp van het vorige artikel: „Levensliefde en Stervensverlangen", hoop ik een volgenden keer nog iets te schrijven. Mochten er dienaangaande bij de lezers vragen gerezen zijn, zouden ze die dan in den loop dezer week willen Zenden? Ik kan daarmee dan bij het schrijven van het tweede ...

De Reformatie
D. v. D.
1337 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Alle correspondentie, deze rubriek Iietreffende, zende men rechtstreeks aan het adres: Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.Naar aanleiding van wat wij de vorige maal schreven over „Noodlevigen", bereikte me bet volgende schrijven: „Mijns inziens is die quaestie niet zóó eenvou ...

De Reformatie
D. v. D.
1246 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Geerten Gossaert over het begrip „dichtkunst". Geerten Gossaert, de schrijver van „Experimenten", moge als dichter reeds enkele jaren tol rust zijn gekomen, de vorstelijke plaats, die zijn werk hem in de rij onzer dichters gegeven heeft, wettigt m.i. volkomen, dat ...

De Reformatie
D. v. D.
1194 woorden
GEESTELIJKE LEVEN

GEESTELIJKE LEVEN

Alle correspondentie voor deze rubriek rechtstreeks te zenden aan Ds D. v. Dijk, Akkerstraat 26, Groningen. Nog eens: „De Noodleugen". Terwille van de belangstelling, die dit onderwerp onder de lezers vindt, schrijf ik nog éénmaal over „De noodleugen', maar d ...

De Reformatie
D. v. D.
2494 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Bazaars. Een broeder vroeg mij: „Hoe denkt u over het inrichten van bazaars, ter verzameling van gelden voor één of ander nuttig doel; wat is inzonderheid uw gedachte over het verbinden van een loterij, in eenigerlei vorm, aan zulk een bazaar? "Antwoord: Ik ...

De Reformatie
D. v. D.
1282 woorden
van 13