GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
„Vreeze kwam over alle ziel”.

„Vreeze kwam over alle ziel”.

[PINKSTEREN]. En eene vreeze kwam over alle ziele; en vele wonderen en teekenen geschiedden door de Apostelen. Hand. 2 : 43. De werking van den Heiligen Geest op den eersten Pinksterdag te Jerusalem moet zeer in het oog loopend sijn ...

26 mei 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1377 woorden
„Een Voorspraak bij den Vader”.

„Een Voorspraak bij den Vader”.

Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd lieeft, wij hebben eenen Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. I Joh. 2 : I De twee getuigenissen, het ééne van den apostel Faulus dat „Jezus ook v ...

2 juni 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1304 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LX. TWEEDE REEKS, XXII. In al hunne benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts beeft ze beboudeti. Door zijne liefde en door zijne genade heeft Hij ze verlost; en Hij nam ze op, en Hij droeg ze alle de dagen va ...

16 juni 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3841 woorden
„Ik in hen”.

„Ik in hen”.

Ik in hen, en Gij in mij; opdat zij volmaakt zijn in ééa, en opdat de wereld bekenne, dat Gij mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij mij liefgehad hebt. Joh. 17 : 33. Ons een-zijn met Jezus is niet enke! vrucht van jMvolging, van inspiratie, van toewi ...

23 juni 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1549 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LXII. TWEEDE REEKS. XXIV. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stroo eten als een rund, en stof zal de spijze der stang zijn. Zij zullen geen kwaad doen noch v ...

30 juni 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3857 woorden
„Opwassen in hem die het Hoofd is”.

„Opwassen in hem die het Hoofd is”.

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het Hoofd is, namelijk Christus. Efeze 4 : 'i5. Te weinig pleegt ingedacht te worden, wat er in ligt, dat Christus ons Hoofd is.Dat is mee daaraan toe te schrijven, dat het woord h ...

7 juli 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1330 woorden
„Naar de werking van een iegelijk deel”.

„Naar de werking van een iegelijk deel”.

Uit welken het geheele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing ia de liefde. Eph. 4 : i6. Ook ...

8 september 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1308 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LXV. DERDE REEKS II. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag va ...

22 september 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3744 woorden
„Behoed de deur mijner lippen”.

„Behoed de deur mijner lippen”.

HEERE, zet eene wacht voor mijnen mond, behoed de deur mijner lippen. Psalm 141: 3. Het moet een niet uit te spreken plechtig oogenblik zijn geweest, toen in 't Paradijs de pas geschapen mensch 't eerste menschelijke woord uitsprak, en zulks wel in aanbidding voor ...

12 oktober 1913
De Heraut
Dr. A. K.
1313 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CIV VIERDE REEKS. V. Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgene ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof van ...

12 oktober 1913
De Heraut
Dr. A. K.
4337 woorden
van 53