GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
Het „G. U. R.”

Het „G. U. R.”

Het Gewijzigd Unie-Ilap-port, aan het slo't van mijn vorig artikel O'pgenomen, dateert reeds vian 1900. Het zou geen wonder wezen, wanneer de geschiedenis van den Schoolstrijd in de wenschen van de voorstanders van de School met den Bijbel oenige verandering had gebracht. Wie de geheele geschiede ...

De Reformatie
G. MEIMA.
STRIKWERDA.
2164 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
Drie vragen.

Drie vragen.

In Sept. 1912 schreef Dr Colenbraiider e-en artikel in „De Gids" over: De Geur der Grondwetsherziening. Hij nam toen zijn liberale geestverwanten eens duchtig onderhanden over hun domheid, dat zij aan de voorstanders van het Bijzonder Onderwijs nog niet konden gunnen de gehjkstelling, die het bij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1332 woorden
U.L.O.–scholen en Kweekscholen.

U.L.O.–scholen en Kweekscholen.

Jusschen deze scholen is op dit oogenblik een strijdigheid van belangen, die het moeilijk maakt, dat men tot een juiste waardeering van de bedoelingen over en weer komt. Dat is jammer. Onze geheele schoolorganisatie heeft belang bij een regelmatig functioneeren van elk der onderdeelen. Ik wil er ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1263 woorden
„Onze arme Openbare School”.

„Onze arme Openbare School”.

Op 30 November 1.1. bevatte „Het Schoolblad", orgaan van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap een artikel onder bovenstaande meelijwekkende titel. Een mensch kan gauw tot armoede vervallen, dat wisten we wel, maar dat een zoovele jaren rijk begunstigd instituut zoo spoedig in beklag zou komen ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1236 woorden
De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

Met verklaarbare belangstelling volgt& i levend publiek, wat er op de vergaderfn-geh - van onze onderwijzers aan de Christelijke scholen aan de orde komt. Daaraan proeven we don geest, dien zij ook de school indragen en daardoor van invloed doen zijn op onze kinderen. Van veel T3eteekenis is ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1202 woorden
Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

III Als vijfde gevaar noem ik het genieten van de subsidie zelf. 't Is ééii van de dingen, waarop' onze tegenstanders zelfs gewszen hebben. Zij meenen, dat het maar verstandig is, ook de „Kerkelijken" aan de staatsruif te laten. Daar zullen ze zich den dood eten. Z ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1065 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Achterblijvers. Op de Algemeene Vergadering van de Vereeniging voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen, straks in de Pinksterweek in Den Haag te houden, komt het vraagstuk van de zittenblijvers aan de orde. Vooral ook de ouders hebben bij deze kwestie gr ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1043 woorden
Tuchteloosheld en Vakbeweging.

Tuchteloosheld en Vakbeweging.

In haar Rapport over de Jeugd en de Tuchteloosheid geeft de Tucht-Unie ook de noodige aandacht aan de beteekenis van de Vakbeweging. Ik acht dat gedeelte van voldoend belang, om er hier een en ander uit mede te deelen.De toenemende tuchteloosheid wordt ook in tjit gedeelte van het Rapport ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1021 woorden
Sociale opvoeding.

Sociale opvoeding.

Dat is een oiidorwerp van onze dagen. Naannata do samenleving aaa ieder individu hooger eisohen gaat stollen, krijgt de eisch van sociale opvoeding, opvoeding voor de gemeenschap, meer klem. Dat di© eisch in onzen tijd meer naar voren gebracht - wordt, viiadt, dunld mij, in niet geringe mate zijn ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1008 woorden
van 9