GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL —  ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL — ONS TEN VOORBEELD.

III. Om de tweede reden ontstaat vafeer nog paK.chiekcrk da.n om de eerste.Amerika groeit sterk.Niet zoo sterk als vóór de immigratie-wetten.Maar de jaarlijksche .toeneming is toch nog belangrik.Sneller nog dan in onze groote steden word ...

De Reformatie
HEPP.
1264 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

I'Op den staat van uitgaven yan deze wijkkerk vindt men veivolgens „Printing, Psalters and Catechism Books", d.i. drulcwerk, psalm-en catechi^atieboeken ruim 196 en „Bijbels in 'de kerk" ruim 148 dollar.Uat wijst op een aanbevelenswaardig gebruik in onze Amerikaansche wijkkerken.De ...

De Reformatie
HEPP.
3767 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XVIII. • Nogmaals: de Openingsrede. Het zal bevreemding hebben gewekt, dat wij' wel de rede, waarmede Ds Fernhout de Synode heropende, luide prezen, maar geen enkele passage zelfs er uit citeerden.Wij deden dit in de onderstelling, dat zij' in haar geh ...

De Reformatie
HEPP.
1551 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XX. Slecht!#*#%n belijdende leden e ener Gereformeerde Kerk. Onder de bèizwaarschriften bevonden er zich O'Ok, die gezo'uden waren door personen, diei tot een schismatieke kerk bebooren.Ook onder bet adres van d© beeren 'Dir J ...

De Reformatie
HEPP.
2675 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Verkeerfle wisselstand. X. Niet te lang willen we stilstaan bij het gevoelen, dat bij het sacrament eigenlijk tusschen drieërlei moet worden onderscheiden: n.l.1. „het teeken en zegel". 2. 'de „beteekende zaak". 3. ide „conjunctie", de „verbinding" tusschen ...

De Reformatie
HEPP.
3146 woorden
GELIJKSTELLING VAN HET BIJZONDER MET HET  OPENBAAR HOOGER ONDERWIJS.

GELIJKSTELLING VAN HET BIJZONDER MET HET OPENBAAR HOOGER ONDERWIJS.

II. (Slot.) T)(: eiscli der financiëele gelijkstelling van het Bijzonder met het Openbaar Hooger Onderwijs kan licht worden aangemerkt als een overbrengen op het gebied van het Hooger wat op dat van het Lager Onderwijs jarenlang werd nagestreefd en eindelijk ook be ...

De Reformatie
HEPP.
2471 woorden
DE MYSTIEKE FAKTOR IK DE CALVINISTISCHE  WETENSCHAP. ')

DE MYSTIEKE FAKTOR IK DE CALVINISTISCHE WETENSCHAP. ')

Op één dag na is het thans 25 jaar geleden, dat wijlen professor Geesink — en wij spreken dit , , wijlen" met diepen weemoed uit •— op een vergadering als deze de stelling verdedigde: , , De dogmatischi; grondslag der Vrije Universiteit te Amsterdam is geenszins een belemmering voor haar arbeid i ...

De Reformatie
HEPP.
4587 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Apologie van Dr Hooylcaas. Het verzoek van Dr Hooykaas om in ons blad naai-aanleiding van onze artikelen over zijn boekske „Tien Hoofdpunten van ons Geloof", een korte verdediging te mogen plaatsen, voldoen we gaarne.Hij schrijft: Het is me een oprech ...

De Reformatie
C. E. HOOYKAAS.
HEPP.
3395 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Kerlcbljliels. In dezen tijd van het' jaar brengen velen hun varantie in het buitenland door.De minst aangename dag is voor den Gereformeerde dan dikwijls de Zondag.Hij mist gewoonlijk de Gereformeerde prediking.En nu zou het te stout z'ijh ges ...

De Reformatie
HEPP.
1871 woorden
Vakantie-zegen.

Vakantie-zegen.

Verandering van milieu is menigmaal medicijn.Aan zieken wordt zij soms voorgeschreven.Gezonden gevoelen er niet zelden behoefte aan.Van zulk een verandering kan voor den geest een weldadige invloed .uitgaan.Gij ziet het aan Mozes.Door zijn onstuimigheid, door zi ...

De Reformatie
HEPP.
400 woorden
van 71