GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
De brochure van de vijf predikanten.

De brochure van de vijf predikanten.

H. De vijf predikanten keuren lang niet alles goed, wat Dr Geelkerken heeft gedaan.Zij oordeelen (bl. 9): „Vanuit dit standpunt bezien, komt het ons voor, dat er in dit proces dingen geschied zijn, die niet strooken met den eerbied dien een ieder aan deze „M ...

De Reformatie
HEPP.
4817 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

III. .Praealabele kwesties.Voor wie aan ons kerkelijk spraakgebruik wat gewend is, behoeft de uitdrukking „praealabele kwestie" geen nadere verklaring. Men verstaat daaronder een kwestie, waaromtrent eerst een beslissing moet worden genomen, zal men met de b ...

De Reformatie
HEPP.
1899 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

IV. R o u w d a g.Zooals men weet, overleed Dr de Moor bijna op hetzelfde oogenblik, waarop de Praeses, Ds Fernhout, in zijn dankgebed den Heere smeekte onj het herstel van „onzen geliefden broeder".Vele afgevaardigden waren reeds huiswaarts gegaan en ...

De Reformatie
HEPP.
2467 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V Zij, die gemist werden. Nu er op het oogenblik sleclrts voorbereidende werkzaamheden ter samenstelling vlan de rapporten plaats vinden en er dus niets voor de lens valt, wat up to date is, hebben wij des te beter gelegenheid onze s ...

De Reformatie
HEPP.
3797 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XI. Teleurstellend antwOiOTd.Het telegram aan Dr Geelkerken, door de Synode gezonden, had als termijn voor beantwoording gesteld den yolgenden dag (Donderdag 11 Maart) des namiddags vóór twee uur.Om tien uur zou de Synode samenkomen.Gehoopt wer ...

De Reformatie
w.g. Dr J. G. GEELKERKEN.
HEPP.
5869 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVII. Sinds de Synode van 1917, waarop «ie zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een ...

De Reformatie
HEPP.
4540 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL —  ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL — ONS TEN VOORBEELD.

III. Om de tweede reden ontstaat vafeer nog paK.chiekcrk da.n om de eerste.Amerika groeit sterk.Niet zoo sterk als vóór de immigratie-wetten.Maar de jaarlijksche .toeneming is toch nog belangrik.Sneller nog dan in onze groote steden word ...

De Reformatie
HEPP.
1264 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

I'Op den staat van uitgaven yan deze wijkkerk vindt men veivolgens „Printing, Psalters and Catechism Books", d.i. drulcwerk, psalm-en catechi^atieboeken ruim 196 en „Bijbels in 'de kerk" ruim 148 dollar.Uat wijst op een aanbevelenswaardig gebruik in onze Amerikaansche wijkkerken.De ...

De Reformatie
HEPP.
3767 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XVIII. • Nogmaals: de Openingsrede. Het zal bevreemding hebben gewekt, dat wij' wel de rede, waarmede Ds Fernhout de Synode heropende, luide prezen, maar geen enkele passage zelfs er uit citeerden.Wij deden dit in de onderstelling, dat zij' in haar geh ...

De Reformatie
HEPP.
1551 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XX. Slecht!#*#%n belijdende leden e ener Gereformeerde Kerk. Onder de bèizwaarschriften bevonden er zich O'Ok, die gezo'uden waren door personen, diei tot een schismatieke kerk bebooren.Ook onder bet adres van d© beeren 'Dir J ...

De Reformatie
HEPP.
2675 woorden
van 71