GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hoe het in de hedendaagsche tenten Kedars toegaat. Men zal zich herinneren, dat begin 1944 een - vijftnl predikanten uit .Groot-Den Haag in betrekking tot het optreden_van prof. Schilder met diens brief aan de kerkeraden, zich ieder per afzonderlijk schrijven tot d ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
7739 woorden
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
CONFERENTIE GEREF. STUDENTEN.

CONFERENTIE GEREF. STUDENTEN.

Enkele gereformeerde studenten namen het initiatief tot het beleggen van een conferentie van alle g& -. reformeerde studenten op 10 en 11 April D.V. te Kampen. Deze vergaderplaats is gekozen om haac centrale ligging en goede accomodatie inzake ver^ gadergelegenheid en logies. De bedoeling is ...

De Reformatie
K. S.
K
S.
P. DEDDENS.
P. GROEN.
5796 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

ONS NffiUWE GEBOUW. Onze lezers zullen, nu de verbouwing van het pand, dat de Theologische Hoogeschool thans gaat dienen, haar voltooiing nadert, gaarne bijgaande foto willen zien. Zooals men bemerkt, is het een royaal gebouw. Zoover ondergeteekende's herinnering t ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
D. J. VAN DOORN
4352 woorden
ZANGERS EN SPREKERS, SPEELLIEDEN EN LITURGEN, II.

ZANGERS EN SPREKERS, SPEELLIEDEN EN LITURGEN, II.

De sacramenteele beweging, die verleden week reeds ruw werd aangeduid, maakt vele leerlingen. Langdurig zal dit leerlingschap niet zijn; daarvoor is de ontkrachting van begrippen als „Woord" en „sacrament" te brutaal. Maar de leerlingen, die zich achter de herauten van deze beweging scharen, zull ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
3245 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GODS BELOFTE BINDT DEN GEDOOPTE ZELF NIET? Merkwaardige dingen leverde de kerkstrijd der laatste jaren op.Ook in betrekking tot de formule: „KRACHTENS DE BELOITE is het zaad des verbonds voor WEDER­ GEBOREN te houden".Men heeft om die formule van katheders en kansels en ouder ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
3172 woorden
Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

(I) Mede namens de andere initiatiefnemers tot den oproep, dien wij in de maand Juni deden uitgaan, roep ik U een hartelijk welkom toe. Blijkens Uw aanwezigheid hier en de van U ontvangen sympathiebetuigingen, zijt gij bereid, met ons de oprichting te overwegen van ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
2975 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

BESCHAAMD, MAAR NIET SCHAAMROOD.In onze bespiteking van de Acta der synodocratische „synode" van de vóór-vorige maal, gaven we enkele zeer krasse staaltjes van verzwijging der v/aarheid op belangrijke punten, die voor het kennen van de werkehjke toedracht van primaire beteekenis zijn. ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
P. KAPENGA.
2931 woorden
Het werkende Meisje (II)

Het werkende Meisje (II)

POLITIEK EN SOCIAAI, LEVEN BESCHOUWING VAN ENIGE ARBEIDSTAKEN. De waardering, die (ïod Zelf bij de scliepping van de mens gaf aan de positie van de vrouw voor de samenwerking tussen man en vrouw, gevoegd bij de lichamelijke en geestelijke toerusting voor iede ...

De Reformatie
P. GROEN.
2893 woorden
VAN KERKSTRIJD EN VAN ZOMERZOTHEID.

VAN KERKSTRIJD EN VAN ZOMERZOTHEID.

Mogelijk danken we het aan het mooie en langdurige zomerweer van dit jaar, dat die bepaalde weekmarkt van de kerkelijke pers, waarlangs ik •eenigen tijd geleden met U wandelde, dezer dagen werd uitgebreid met wat ik zou willen noemen: een tentje met truitjes. Ge weet wel, die marktstraat, waarbov ...

De Reformatie
P. GROEN.
S. GREIJDANUS.
2695 woorden
van 8