GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Het parlementaire stelsel.

Het parlementaire stelsel.

(iSlot.J Dat het parlementaire stelsel noch in ons land, noch in een der , aii.dere Europeesche landen, in bij'zonderen bloei verkeert, daar zijn vrijwel alleu het over eens.Verschil van meening ontstaat echter zoodra men de oorzaken zoekt. Dan wij'st de een ...

De Reformatie
E. VISSER
1009 woorden
„Het Beginsel behouden".

„Het Beginsel behouden".

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van „Patrimonium", in 1927, verscheen een „Gedenkboek", waarin de voorgeschiedenis van de beweging en haar historie tot 1891 werd behandeld. Hel tweede deel, dat die geschiedbeschrijving zou voortzetten, moest nog volgen.Het heeft geduurd lot dit jaa ...

De Reformatie
C.T.
784 woorden
PartUen in de Partij.

PartUen in de Partij.

Vóór de verkiezingen ware het niet raadzaam geweest dit onderwerp aan te snijden.Verkiezingsinstrumenten zijn in den regel uiterst gevoelig.Ken kleinigheid is er slechts toe noodig afwijking te veroorzaken.Zoo'n kleinigheid zou in een persdicussie kunnen bestaan.Daarom ...

De Reformatie
HEPP.
1552 woorden
Het communisme in Indië.

Het communisme in Indië.

Nu' wij zooi langzamerhand over de onlusten in Indië wat beter zijn ingelicht en zich inmidflels nieuwe wrijvingen hebben voorgedaan, is er alle reden om nog eens op dit onder'werp: , 'te-rag, - ^le komen. 'üff^iïÏJÉ^S*'^r s*Het gevaar is thans geweken^.en^^^^^g^ing is den toestand meester ...

De Reformatie
E. VISSER.
607 woorden
De plaats van den middenstand in het maatschappelijk leven

De plaats van den middenstand in het maatschappelijk leven

IV (Slot). Een tweede argument voor ~die bestendiging van den middenstand ligt vooï mij' ip deze onlooohenbare feiten, dat, ondanks den druk van boven en van beneden, deze stand zich hééft wteten te hanidhaven, en in den laatsten tijÖ tot herleving is gekomen. Hoew ...

De Reformatie
DIJK.
1810 woorden
De crisis.

De crisis.

Wat gevreesd yveri, is'gekomen. 'De economisch© crisis, die als een donkere wolk reeds lang, lang dreigde, is in volle, ontwrichtende kracht ingetreden, en het ziet er in ons maatsohapjpelijk leven verre van rooskleurig uit. Het jaar 1920 eindigt in e^en malaise, die weinig gOéds voorspelt ...

De Reformatie
DIJK.
1481 woorden
Uit eigen partijleven.

Uit eigen partijleven.

In Friesland is men over den tegenwoordigen gang van zaken niet tevreden. Reeds vroeger klon-'ken uit het hooge Woorden steminen, die blijk gaven van onvoldaanheid, en uitingen waren van een ernstige begeerte naar principiëeler leven, doch nu heeft de anti-revolutionaire kiesvereeniging te Sneek ...

De Reformatie
K. D.
2424 woorden
Uit eigen partij.

Uit eigen partij.

I. De Deputatenvergadering. Het was de eerste vergadering na Kuyper's dood. Wel waren in 1918, aan den vooravond der Kamterverkiezingen, en in 1920, ter bespreking van de comclusiën omtrent de grondwetsherziening, de Deputaten sameng ...

De Reformatie
K. D.
1859 woorden
Uit eigen partij.

Uit eigen partij.

III. Het passief vrouwenkiesrecht. Over bet Idesriecbt der yroUiVV wordt in onze partij niet gelijk gedacht. Die oyei'groote meerderb-teid voelt voor bet optreden der vrouw op bet politieke terrein niets'^ en is met de Com'mtssie-Ide ...

De Reformatie
K. D.
1507 woorden
Economie naar christelijke belijdenis.

Economie naar christelijke belijdenis.

I. In een der vorige nummers 'hiebi ik een enkel woord gewijd aan het pas verschenen, werk van Dr J. A. Nederbragt, en tevens beloofd uitvoeriger op dit belangrijk en „epochemlaiohend" boek terug te kom'en. Met deze breedere bespreking wil ik thams een aanvang nemi ...

De Reformatie
K. D.
1565 woorden
van 27