GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Het bevolkingsvraagstuk.

Het bevolkingsvraagstuk.

I. Eenigen tijd geleden, verscheen bij de Erven Böhn de tweede druk van het gesehrift van Mr Bierens de Haan: „Bet fatum der bevolkingsvermeerdering".Dit geschrift stelt een zeer ernstig vraagstuk aan de orde, al moeten wij er in een adem bijvoegen, dat het ...

De Reformatie
E. VISSER
902 woorden
Ons Indië!

Ons Indië!

Reeds eerder (16 Oct. '25) is in deze rubriek! gewezen op het geviaar, dat ons Indië dreigt van communistische zijde. Thans vestigt het debat over de begrooling vkn koloniën en de communistische interpellatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal opnieuw de aandacht opl dit ernstig gevaiar. ...

De Reformatie
E. VISSER
889 woorden
De duurte.

De duurte.

Het altijd belangrijke „Maandschrift voc-r Statistiek" geeft oolv ditmaal indteaMMei-nummer zeer mteressante cijfers.Ditmaal is het een zeer aanschouwelijke voorstelling van de verhouding tusschen geld en goederen sinds 1919. Deze wordt op twee wijzen gegeven, eerst uit de prijzen van den. ...

De Reformatie
E. VISSER
901 woorden
Het traktaat met België.

Het traktaat met België.

Hoe weinig wij ons ook 'moeien met aktieve politiek, toch kunnen wij niet nalaten omtrent de brandende kwestie van het traktaat met België een enkele opmerking te maken.Het is gelukkig geen partij-kwestie.Integendeel. Alle grootere politieke partijen zijn daarover verdeeld.En ...

De Reformatie
HEPP
1305 woorden
De onrust in Indië.

De onrust in Indië.

Blijkens de binnenkomende telegrammen laat de toestand in Indië veel te wenschen over. Zelfs in streken, die geheel aan ons gezag onderworpen zijn, doen gewapende benden aanvallen en schijnt l)ijna. de oorlogstoestand ingetreden te zijn.Bestond deze toestand nu in Atjeh of in de buitenbezi ...

De Reformatie
E. VISSER.
454 woorden
Het parlementaire stelsel.

Het parlementaire stelsel.

I. Het parlementaire stelsel mag zich in ons land, al evenmin als elders, in bij zonderen bloei verheugen.Zeer zeker hebben zij gelijk, die van een ernstigeziekte spreken, misschien zelfs zij, die meenen, dat de kwaal ongeneeslijk is.Niet enkel ...

De Reformatie
E. VISSER
663 woorden
Het parlementaire stelsel.

Het parlementaire stelsel.

(iSlot.J Dat het parlementaire stelsel noch in ons land, noch in een der , aii.dere Europeesche landen, in bij'zonderen bloei verkeert, daar zijn vrijwel alleu het over eens.Verschil van meening ontstaat echter zoodra men de oorzaken zoekt. Dan wij'st de een ...

De Reformatie
E. VISSER
1009 woorden
Zondagsrust

Zondagsrust

Wie met zijn blik een halve eeuw kan omvatten, en zich rekenschap geeft van de veranderingen, die op het terrein van den arbeid zich hebben voltrokken, heeft, zelfs in deze dagen van economische inzinking, reden tot verheugenis.Hij kan zich, om ons te beperken tot het onderwerp boven dit a ...

De Reformatie
G. BAAS Kzn
989 woorden
Een dringend beroep.

Een dringend beroep.

Dat ik mij op het terrein van het sociale leven begeef in de kolommen van ons blad heeft zijn bijzondere reden.'t Is om aankondiging te doen van een vergadering, die in deze maand staat gehouden te worden en die, ofschoon niet een conferentie van grootschen omvang, van veel beteekenis kan ...

De Reformatie
C. T.
535 woorden
Noodige verduidelijking.

Noodige verduidelijking.

Blijkens een brief, dien ik ontving naar aanleiding van het artikeltje in het nummer van de vorige week (inzake de pogingen ten bate van afgestudeerden zonder emplooi) is de bedoeling van de actie niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. Het gaat in dezen niet in de eerste plaats om een werkgele ...

De Reformatie
C. T.
279 woorden
van 27