GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
„Het Beginsel behouden".

„Het Beginsel behouden".

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van „Patrimonium", in 1927, verscheen een „Gedenkboek", waarin de voorgeschiedenis van de beweging en haar historie tot 1891 werd behandeld. Hel tweede deel, dat die geschiedbeschrijving zou voortzetten, moest nog volgen.Het heeft geduurd lot dit jaa ...

De Reformatie
C.T.
784 woorden
Het Fransch-Belgisch Verdrag.

Het Fransch-Belgisch Verdrag.

Xog steeds is het mysterie van het Franscli—Belgisch militair verdrag niet ontsluierd.Ons blad, dat zich in den regel van aktieve politiek ontlioudl, had geen behoefte om zich daarover dadelijk te uiten.We konden rustig den gang van zaken gadeislaan.Wat een onmiskenbaar voord ...

De Reformatie
HEPP
728 woorden
Ziende in het gebod

Ziende in het gebod

Weinigen zijn met den tegenwoordigen politieken toestand ingenomen.Ofschoon het zittend Kabinet nuttig werk heeft verricht, kan niet ontkend, dat het als abnormaliteit werd geboren en abnormaal is gebleven.Hot kon niet principieel zijn.Alle vraagstuldvon, waarmee een beginsel ...

De Reformatie
HEPP
1034 woorden
PartUen in de Partij.

PartUen in de Partij.

Vóór de verkiezingen ware het niet raadzaam geweest dit onderwerp aan te snijden.Verkiezingsinstrumenten zijn in den regel uiterst gevoelig.Ken kleinigheid is er slechts toe noodig afwijking te veroorzaken.Zoo'n kleinigheid zou in een persdicussie kunnen bestaan.Daarom ...

De Reformatie
HEPP.
1552 woorden
EuropeesGlie Statenliond.

EuropeesGlie Statenliond.

I. Reeds vóór graaf Goudenhove—^Kalergia zijn idee van een Pau-Europa ontwikkelde en vóór Briand zich als ijveraar van de Vereenigde Staten van Europa openbaarde, hebhen wij de gedachte uitgesproken, dat de oprichting van een Europeesohen Statenbond ons noodzakelij ...

De Reformatie
HEPP
622 woorden
Het communisme in Indië.

Het communisme in Indië.

Nu' wij zooi langzamerhand over de onlusten in Indië wat beter zijn ingelicht en zich inmidflels nieuwe wrijvingen hebben voorgedaan, is er alle reden om nog eens op dit onder'werp: , 'te-rag, - ^le komen. 'üff^iïÏJÉ^S*'^r s*Het gevaar is thans geweken^.en^^^^^g^ing is den toestand meester ...

De Reformatie
E. VISSER.
607 woorden
Medezeggenschap in Gemeentebedrijven.

Medezeggenschap in Gemeentebedrijven.

Door het dagelijksch bestuur van een onzer gemeenten is indertijd een coanmissie benoemd, die tot taak had een onderzoek in te stellen naar de wens.chelijkheid en mogelijkheid, om aan personeel, werkzaam in gemeentebedrijven, eenig aandeel in de leiding dier bedrijven te geven.Indien de we ...

De Reformatie
E. VISSER
874 woorden
Onze handelspolitiek.

Onze handelspolitiek.

Feitelijk kunnen we over onze handelspolitiek ort zijn, indien te-nminste het gebrek aan 'alle nitiatief en actie op dit terrein met den wijdschen aam» van politiek genoemd mag worden.Na wat we 'een. paar weken geleden over onze ee-nings-politiek geschreven hebben, zouden we hie-r unnen ze ...

De Reformatie
E. VISSER
666 woorden
De Centrale Jeugdraad.

De Centrale Jeugdraad.

liet verslag van boveng< > nüemde instellijig over 192() is thans verschenen en geeft wel aanleiding lot enkele opmerkingen. Bekend is, dat dit lichaam evenals zooveel andere instellingen, is ontstaan in de broeikastemperatuur der oorloigsjaren en alleen kau blijven bestaan op een bodem, di ...

De Reformatie
E. VISSER.
952 woorden
De weelde

De weelde

Geruimen tijd geleden werd er in deze rubriek o> p gewezen, dat een der voorwaarden voor economische O'pleving is het zich onthouden van weeldeuitgaven.Een vriendelijk en hoog geacht briefsohrijver uit Indië vestigt er mijn' aandacht op, dat men het ook wel eens anders hoort. Zeer dikwi ...

De Reformatie
E. VISSER
1187 woorden
van 27