GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1901-01-06
De Heraut
Doelloos dispuut.

Doelloos dispuut.

II. Niet pas onlangs, maar steeds is on zerzijds op den voorgrond gesteld, dat het karakteristieke beginsel van de levens-en wereldbeschouwing der Calvinisten schuilt in de rechtstreeksche gemeenschap van de ziel met God. In de Sione-lectnres is dit punt slechts na ...

6 januari 1901
De Heraut
2021 woorden
Illusie.

Illusie.

Amsterdam, 4 Januari 1901.Naar aanleiding van de stellingen, door Ds. Roobol op de Hoornsche predikantenvereeniging verdedigd, en onze opmerking daarover, die zich aansloot aan de Fata Morgana van Dr. A. Kuyper, en van het stuk der Hoornsche predikanten dat we opnamen, wiegelt de Hervormin ...

6 januari 1901
De Heraut
1190 woorden
Nawerking van Kerkbederf in Indië.

Nawerking van Kerkbederf in Indië.

In de Minahassa is een Seminarie voor de opleiding van inlandsche dienaren des Woords te Tomohon.Leeraar aan dit Seminarie was de heer Louwerier, een matig-orthodox man, die door den niet-orthodoxen predikant Ds. Kroll, te Menado, met leede oogèn werd aangezien.Toen dan ook de heer ...

6 januari 1901
De Heraut
1388 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In Hollands Kerkblad bespreekt de redactie de houding van Dr. Hoedemaker sinds 1886, en zegt er van: Ook de eenheid in onze kerkelijke worsteling moeten we meer zoeken, al leven we in onderscheiden' kring.Zonder elkander te binden.Maar zóó, dat we van elkanders leven in op re ...

6 januari 1901
De Heraut
1117 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Engeland. Een Engelsch blad over den Zuia Afrikaanschen oorlog.Men begint in Engeland ook in kerkelijke kringen eindelijk eenigermate in te zien, in welk een afgrond de politiek van een Chamberlain het land dreigt te laten verzinken. De Examiner, het orgaan der congregationalisten en ander ...

6 januari 1901
De Heraut
1468 woorden
„Zoo ik versmaad heb het recht mijns dienstknechts of mijner dienstmaagd.”

„Zoo ik versmaad heb het recht mijns dienstknechts of mijner dienstmaagd.”

In het goede verslijten zij hunne dagen: en in een oogen blik dalen zij in het graf: Job 31 : 13. Uit Aïië en uit Afrika komen booze geruchten tot ons. Geweld heerscht er, overmacht woedt er, en het recht wordt er niet geacht.De toestand krijgt iets angstigs ...

6 januari 1901
De Heraut
1540 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

VERTROKKEN. IV. De eerste maal, dat.de predikant weder met Nikolaas' ouders sprak, vertelde hij hun 't gesprek, en voegde er bij, dat het plan om hun zoon predikant té kttn'irordÉft, zéker niet kon doorgaan. Een jonkman, die zoo afke ...

6 januari 1901
De Heraut
HOOGENBIRK.
1313 woorden
Van de Gemeene gratie

Van de Gemeene gratie

LAATSTE REEKS. XLVI. HET HUISGEZIN. VI. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouwe gemaakt Marcus, 10 : 6. Het Huisgezin ...

6 januari 1901
De Heraut
3311 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buitenverantwom'delijkheid van de Redactie).M. H. de R.Mag ik uw aandacht vestigen op het stuk, geplaatst in het JV. v. d. D. van 2 Dec. jongstleden over Czaar Peters Bijbel.Het was van dezen inhoud: Eenige weken geleden zijn door de firma Martinus Nijhoff te 'sGraven ...

6 januari 1901
De Heraut
W.
1458 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Den 23sten Nov. van het vorige jaar werd voor het »Oberverwaltungsgericht" te Berlijn een klacht van den predikant Reuter behandeld. De regeeringspresident van Cöslin had van genoemden predikant geëischt, zich niet meer «Evangelisch-Luthersch" te noemen en hem op straffe van 50 mark boete verbode ...

6 januari 1901
De Heraut
WlNCKEL.
210 woorden
van 3