GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1919-12-28
„Ten dage als ik zal vreezen, zal ik op U vertrouwen.”

„Ten dage als ik zal vreezen, zal ik op U vertrouwen.”

[OUDEJAARSAVOND 1919.] Ten dage als ik zal vreezen, zal ik op U vertrouwen. Psalm LVI: 4. Toen in de laatste dagen van het vorig jaar ieder onzer zich in de toekomst indacht, leefde de hope in ons op, dat het bange lijden zijn einde ...

28 december 1919
De Heraut
Dr. A. K.
4088 woorden
Nu de Regeering

Nu de Regeering

*fss»t A„isterdam, 16 December 1919.Nu de Regeering, zooals de Minister van Financiën verklaarde, ernstig overweegt den financieelen band tusschen Kerk en Staat onder voor beide partijen billijke voorwaarden te ontbinden en de Minister de kerkelijke besturen zeif reeds heeft uitgenoodigd, ...

28 december 1919
De Heraut
2419 woorden
Melanchthon's studie van het Grieksch in verband met zijn humanisme.

Melanchthon's studie van het Grieksch in verband met zijn humanisme.

Hoewel het onze gewoonte niet is, om p andere dan op theologische dissertaties e aandacht te vestigen, meenen we ditaal toch een uitzondering te mogen aken voor het proefschrift, waarmede e heer Schainck, rector aan het Gereforeerd gymnasium te Amsterdam, den titel an doctor in de letteren en wij ...

28 december 1919
De Heraut
504 woorden
De Theologische Ethiek van Rich. Rothe.

De Theologische Ethiek van Rich. Rothe.

Op geheel ander gebied dan de dissertatie van Dr. Th. Ruys beweegt zich het proefschrift, waarmede de heer J. W. Geels den titel van Doctor in de Theologie aan de Vrije Universiteit verwierf. Koos Dr. Ruys het terrein der Kerkhistorie en leverde hij ons de biographie van een onzer Calvinistische ...

28 december 1919
De Heraut
556 woorden
„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

[JAARWISSELING 1919/'20.] Voorts, gij menschenkind, zoo zegt de Heero HEERE van het land Israels: ét einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Ezechiël VII : 2.Bij het indenken van wat te komen staat, plaatst de Heilige Schrift ons tel ...

28 december 1919
De Heraut
Dr
A. K.
1262 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van Me^r. de Wed. Ds. D. te Bussura f 5; van den Heer J. vau Dijk Wz. te Meppel als gevonden in de collecte Geref. Kerk f 2 SO, met bijschrift „eerste „Premie van de Ouderdomsrente Letter G.-W."Ds. J. H. HOUTZAGERS, em. pied., Voorzitter.Arnhem^ Velperw ...

28 december 1919
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
51 woorden
Leestafel.

Leestafel.

Ds. T. FgRWERDA, DE KIVDERDOOP, IN ZIJN BETEEKENIS VOOR ONZEN TJJD. Wed. G. Van Soesi — Amsterdam 1919. Geen verhandeling in beek-, maar preek in brochurevorm.Catechismus-preek over vraag 74 met, als thema: de kinderdoop in zijn beteekenis voor onzen tijd en, als partitie: de kinderdoop en ...

28 december 1919
De Heraut
G.
1706 woorden
Subsidieering van het Tooneel.

Subsidieering van het Tooneel.

II. Heeft dus ook naar onze overtuiging de Regeering tot roeping, het tooneel, waarvan zoo groote invloed op het volksleven uitgaat, op hooger zedelijk peil te brengen en voorzoover dit in haar macht staat, den zedebedervenden invloed van het tooneel tegen te gaan, ...

28 december 1919
De Heraut
Dr. H. H. K.
538 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Joden en de uitlegging van het Oude Testament. et is meermalen opj^emerkt, dat in de laatste ijden van Joodsche zijde weinig gedaan is voor e verklaring van het Oude Testament. Wel hebben oden, die tot het Chri.-lendom bekeerd werden, in ezen belang ...

28 december 1919
De Heraut
WINCKEL.
896 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

NIEUWJAAR. Dat zal, hopen we, spoedig voor ons aanbreken, over enkele dagen slechts.Wel zal er groot versch 1 zijn tusschen nu en een jaar geleden. En zeifs de jonge lezers zullen daarvan wel reeds iets bespeurd hebben.Geen schoolatlas, die vóór et n ...

28 december 1919
De Heraut
HOOGENBIRK.
840 woorden
van 4