GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1946-12-07
ONZE MEDEWERKERS.

ONZE MEDEWERKERS.

Tot den kring van medewerkers is toegetreden DsJ. Meester te Brouwershaven. ...

7 december 1946
De Reformatie
Redactie.
11 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het vierde formulier van eenigheid* We gaan het stuk verder lezen.Begrijpelijkerwijze handelt het nu over de verhouding van belofte en beveLOns vorig artikel liet er geen twijfel over bestaan, dat wij tot geen prijs de verleden week besproken formule ...

7 december 1946
De Reformatie
K. S.
1641 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

ADVENTSWEELDE IN OFFERGANG. Wat heeft Abrahams offepgang naar Moria nu met Advent te maken? Lioopen daar nu lijnen vanGenesis 22 naar Lucas 1 en 2? Hebreen 11 geeft ons daarop een bevestigend antwoord: Abraham is wel waarlijk Adventskind. Want „advent" wil l ...

7 december 1946
De Reformatie
J. SMELIK.
487 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„EENIGHEID DES GELOOFS". Nu van vele zijden gevraagd wordt hoe wij het verschijnen van het nieuwe blad „Eenigheid des Geloofs" moeten beoordeelen, l^jkt het mij goed als antwoord op die vraag de volgende brieven te publiceeren.Toen ik van den Uitgever het ve ...

7 december 1946
De Reformatie
C. VEENHOF.
K. S.
4346 woorden
OPVOEDING EN ONDERWEG

OPVOEDING EN ONDERWEG

Volgende brief kwam bij de Redactie in; onze medewerker bracht eenige cgfers aan, die naar zijn antwoord verwijzen: Alblasserdam, 11 Nov. 1946.Geachte Redactie, Tegen het art. van br. K. v. Huizen „Nog eens de A.N.O.V.-kwestie" heb ik het groote bezwaar, dat hij deze kwestie ...

7 december 1946
De Reformatie
G. VOS
K. v. H.
J. GEELHOED.
2495 woorden
NIEUWE VRIJMAKINGEN.

NIEUWE VRIJMAKINGEN.

Ook in Soest kwam een vrijmaking. Nog elders; maar de naam van die andere plaats is me ontgaan. ...

7 december 1946
De Reformatie
K. S.
18 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Pada 18 November Geredja Zwolle (ond. art. 31) mengadakan perkoempoelan pertemoean i)ertjeraian dengan saja, jang hendak berangkat poelang ke Soeraba.Dalem perhimpoenan itoe hadir djoega beberapa deputaat Zending Geredja2 jang bebas dan beberapa saudara2 lain2 tempat dan lagi beberapa moer ...

7 december 1946
De Reformatie
T. TANAHOMBA.
K. TANAHOMBA.
S. J. P. GOOSSENS.
664 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Hooggeleerde Heer, Gaarne zag ik het volgende in het weekblad , , de Reformatie" opgenomen.Het is nu begin November, en zoo is er een eind gekomen aan de verscheping van groote afdeelingen militairen naar Ned. Oost ïndië. Deze militairen zijn geen vrijwilligers. Het zijn meerendeels ...

7 december 1946
De Reformatie
P. KUIJPER Fzn.
k. s.
819 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

DE FRIESCHE BIJBELVERTALING. 2 Men zal moeilijk kunnen zeggen, dat deze vertaling van de Heilige Schrift in het Priesch er te vroeg gekomen is. Integendeel is zij eer-st vóór enkele jaren tot stand gekomen, dus wel zeer laat. Nog nie ...

7 december 1946
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2605 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

DE JUISTE VERHOUDINGEN. Eén dezer dagen kreeg ik in handen het Augustusnummer van het maandblad „Bezinning, Gereformeerd maandblad tot bewaring en bevordering van het Christehjk leven", Ie jaargang No. 7.In het bgzonder trof mijn aandacht een artikel „Kerken ...

7 december 1946
De Reformatie
P. VAN LOO.
1992 woorden
van 2