GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.573 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

V. Het groot aantal kerkgebouwen is niet alleen te verklaren uit de talrijkheid van de „denominations", maar niet minder draagt het steng doorgevoerde parochiestelsel het zijne ertoe bij.Om drieërlei reden ontstaat er een nieuwe parochiekerk.lo. omdat ...

De Reformatie
HEPP
1540 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKEBKEN-STELSEL ONS TEN VOORBEELD.

I'Op den staat van uitgaven yan deze wijkkerk vindt men veivolgens „Printing, Psalters and Catechism Books", d.i. drulcwerk, psalm-en catechi^atieboeken ruim 196 en „Bijbels in 'de kerk" ruim 148 dollar.Uat wijst op een aanbevelenswaardig gebruik in onze Amerikaansche wijkkerken.De ...

De Reformatie
HEPP.
3767 woorden
Die uitgesioten was.

Die uitgesioten was.

Schijnbaar toevallige omstandigheden hebben in de geschiedenis van den kamerling een groote beteekenis.Fihppus moet hem tegemoet gaan, en is liet niet „toevallig", dat hij dan juist Jesaja leest ? Is het niet „toevallig", dat deze heiden er eene is, aan wien, als aan een „gesnedene" den to ...

De Reformatie
J. W.
621 woorden
Schrift en Schrifbeschouwing.

Schrift en Schrifbeschouwing.

VII. (Slot) Bet is dus zóó gelegen: de Schrift is niet onder zeker voorbehoud —. gelijk men liet van schismatieke zijde wil voorstellen — Cxods Woord, maar zij is ^geheel en al Gods Woord. .^, ., .Zii''j^Ki»»'geschreven Woord Gods.-asfesjpAls - W'öö'f ...

De Reformatie
HEPP
2705 woorden
Onder Mijnen Naam.

Onder Mijnen Naam.

Het is wèl brutaal, 'het doen van hen, wier optreden Jezus hier voorspelt Ze ziillen Icomen, en zeggen: „Ik ben de Christus".: . 'ï'Pp den voorgrond - van 'het historisch taf'reel ziet Jezus de historie der f.oden. Jeruzalem zal worden verwoest. En in de dagen - van druk zullen er komen, d ...

De Reformatie
J. W.
498 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Yogha. Annie Besaiit, de bekende Amerikaansche theosofe, tevens de wegbereidster van den nieuwen „wereldleeraar", trad deze week te Amsterdam in het gebouw van de „Vrije Gemeente" opi.Niet alleen wordt doior het positieve Christendom gewaarschuwd tegen de st ...

De Reformatie
K. FERNHOUT Mzn.
HEPP
2764 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

~ Vreemde toenadering. Menigeen heeft verbaasd opgezien van do toe-'•^adering, welige Dr P. J. Kromsigt, Prol. Haitjema èxi anderen onlangs betoonden tot de richting, welke |è Assen werd veroordeeld.f; Met opzet spreken wij niet van toenadering tnsilphen de ...

De Reformatie
HEPP
2057 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Verbetering van het kerkgezangOok op de Synode van de Ned. Herv. Kerk is de verbetering van het kerkgezang ter sprake gekomen.De Wederlandsche Organistenvereeniging had een verzoek ingediend om een onderzoek te willen instellen naar de mogelijldieid van verbetering, ..yan den kerkza ...

De Reformatie
HEPP
2024 woorden
Tegenspraak.

Tegenspraak.

Z«^'^"'.zoO' veriammen'd op' de ziel werken ; !ls aanhoudende en algeraeene tegenspraa.k'.? Toch heeft een ziej. die dOiOr wedergeljoorte-Ifi^isüjine is, .niet andfers , te wachten.*ï)e Joden te Eome wisten : , iÜQt veel van het ; christendom af. .«S^B*'Maar dat wisten zij we ...

De Reformatie
HEPP
822 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Synodale feilliaarlieid. Van Roomsche knliek geoefend. zijde .svr^orftiO-c, , .de ..Asser. Synode ^^^^^m^^^^^B^jSms-^Behalve de opniëflnng^; ' Sat 'Warineer liien het gesehiedvediaal in Genesis 2 - eh' 3 „letterlijk" opvat, men ook aan de woorden van Ghristi ...

De Reformatie
HEPP
3174 woorden
van 6758