GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nogmaals: de motie-Roermond—Venlo. Verleden week merkte ik op, dat liet van den loop der dingen af zou hangen, of ik nog nader in bizonderlieden zou treden in mijn bespreking van de motie- Roérmond—^Venlo, en hetgeen er mee samenhangt. Aangezien de gang van zaken m ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
A. JANSE.
5312 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvyn krUgt de broeders tegen zich In de zaak van Carol!. Na een Roomsche periode werd Caroli in 1539 weer „Gereformeerd". Hij vroeg een onderhoud aan met Farel en Viret en dezen lieten zich zoo bepraten, dat zij hem „aUes vergaven". Zij schreven aan de Heeren te ...

De Reformatie
A. JANSE.
975 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvljn over de Synodes van Lausanne en van Bern. Na afloop der Synode van Bern schreef Calvijn aan Gryneus, Professor in Bazel, het volgende: „Daar wij reeds genoeg ondervinding hebben van de wonderlijke en ongeloofeüjke kvrastgrepen des Satans, waarmee hij ...

De Reformatie
A. JANSE.
1015 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als verdacbte voor de Synode. Calvijn liad in de zaak tegen Caroli gevraagd] om een Synode vóór Paschen 1537. Maar Megandeir^ die den brief ontving, wantrouwde Calvijn ook al.Hij' schreef 8 Maart aan Bidluiger: „Ten slotte verdenken wij eenige Pransc ...

De Reformatie
A. JANSE.
936 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvijn over z|jn aanklager Caroll. In Februari 1537 schreef Calvijn aan den predikant Megander in Bern een uitvoerigen brief over de kwestie met Caroli, Gerefoirmeerd predikant te Lausanne, die hem aanldaagde wegens onrechtzinnigheid. Calvijn schreef als volgt: ...

De Reformatie
A. JANSE.
1136 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als jong predikant aangeklaagd wegens onrecbtzlnnlgheid. De rechtzimiigheid van Calvijn, zijn ©enigheid des geloofs met de kerk van aUe eeuwen en met de belijdenisschriften, die door de oude kerk zijn opgesteld, is voor het nageslacht wel boven allen twijfe ...

De Reformatie
A. JANSE.
742 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Het ecbt menscbelüke en de Grieksche philosophie. iWanneer in. onze dagen gewaaï'söhuwcl wolrdlt tegen de synthese van Christendom en Grieksctie wijsbegeerte, dan schijnen sommigen in de meening te verkeeren, dat de afwijzing dezeir synthese een miskenning is van d ...

De Reformatie
A. JANSE.
2061 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Weatlierbead. Eenigen tijd geleden sclireef Ds A. G. Barl< iey Wolf een paar artiiielen in „De Standaard" over het iierlielijk leven in Londen. Hij vertelde daarin, lioe liij ook een kerkdienst bijwoonde bij Leslie Weatherhead, den beroemden Londenschen predikan ...

De Reformatie
A. JANSE.
1383 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Synode. meenings- •J^^p^.i L e er ges ch il 1 e n of verschillen? Inzake de debatten van den „bewogen Donderdag" zou ik, volgens belofte, nog het een en ander opmerken. Mijns inziens bewijst de gang van zaken zelf reeds, hoe schadelijke over ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
3772 woorden
Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

II. (Vervolg van het 2e blad.)Het conflict dreigde, en zie... het is geijomen- Reeds ging bet geroep van allen kant „p: Naar uwe legertente terug o Israël, want niets, niets heeft deze schorsing met de waarlieid Gods te maken. Die schorsing is alleen maar, f ...

De Reformatie
A. JANSE.
1435 woorden
van 4