GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
Iets over het Antinominisme in de 17e eeuw.

Iets over het Antinominisme in de 17e eeuw.

XVIII. Ds. PH. STROOBANT. In zijn betoog voor de Classis hooren wij Ds. Stroobant zich ook verantwoorden op de punten van beschuldiging, op dogmatisch gebied tegen hem ingebracht. Hij is zich bewust orthodox te wezen, al wil hij niet ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
684 woorden
Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXV. DE KETTERIJEN BESTREDEN. Indien de Classis gemeend heeft, dat allen zich zouden neerleggen bij haar besluit, dat de kerk van Gapinge moest afzien van Stroobant, dan is zij een week "later onaangenaam wakker geschud. Stroobant ha ...

De Heraut
p. t. Praeses
p. t. Scriba.
DE GAAY FORTMAN
748 woorden
Tests over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Tests over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXVII, Wat Ds. Stroobant moet onderteeheneit. Laten we nog een blik verder slaan in het concept van orthodoxie door Ds. Stroobant te onderteekenen. We lezen: In de registers van de oude ketters staan ook bij Epiphamus (c. Heret Sib I c. 3) en Augustin ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
854 woorden
Tets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Tets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXX. Stroobants suspensie. Vele jaren had nu Stroobants zaak geduurd en nog scheen er geen einde aan te kunnen komen. De groote lankmoedigheid der classis, die haar gedwongen had, om, elke beleediging vergetende, alles te doen wat zi ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
728 woorden
Het Calvinistisch karakter van den Heidelvergschen Catechismus,

Het Calvinistisch karakter van den Heidelvergschen Catechismus,

DOOR Dr. A. ZAHN. De hofprediker Joh. Enst Andrea had de prinses onderwezen en noemt in zijn voorrede den Heidelbergschen Catechismus als het leerboek, dat de prinses uit het hoofd moest leeren. In de 49ste vraag wordt de prinses gevraagd: »Als nu de Heilige Schrif ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
881 woorden
Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Dr. A. ZAHN.Frederlk Wilhelm I erkende wel, dat de leer der voorbeschikking echt Gereformeerd is, maar, daar hij, naar zijn praktischen én levendigen aard, naar de sterke neigingen, die in hem leefden, om het leven in ijverigen arbeid door te brengen, een nuchter man was, wiens blik steeds ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
DOOR Dr. A. ZAHN.
852 woorden
Cen brief uit de valleien.

Cen brief uit de valleien.

Dezer dagen zijn de Waldenzen weer ter spraak gekomen, 't Zal dit jaar tweehonderd jaren geleden zijn, dat ? ij weer tenigkeerden naar de valleien, die zij om hunner belijdenis wille drie jaren tevoren hadden moeten verlaten, 't Was echter in léSg niet voor de eerste maal, dat de Waldenzen de gun ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
882 woorden
Cen brief uit de valleien.

Cen brief uit de valleien.

II. De kerken van Walcheren ontvingen uit Geneve een brief van de kerk aldaar, waarin gesloten was een schrijven op last van de algemeene vergadering der kerken in de valleien van Pieraont geschreven, mededeelende, dat de toestand der Waldenzen droevig was door de ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
967 woorden
Een brief uit de valleien.

Een brief uit de valleien.

IV. De Waldenzen gaan voort: „Toen men hem tegemoet voerde, dat men nog de vreeze koesterde van bedrogen te worden als zoovele andere keeren, zwoeren hij en al de andere Papistische grooten op de verdoemenis hunner ziel, dat zij oprecht waren, zoodat men hen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1029 woorden
Getuigenis eens Afrikaans.

Getuigenis eens Afrikaans.

Il-Des avonds, als ik bezig was met het lezen en overdenken van het 4de hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, het twaalfde vers, onder een levendige vertegenwoordiging der eeuwigheid en overweging van mijn vorig gedrag, begon ik in het eerst te denken, dat ik zedig geleefd en dus goe ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1114 woorden
van 12