GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Het Paradijs lii Lukas 23 vs 43.

Het Paradijs lii Lukas 23 vs 43.

„Wat" — zoo luidt de vraag, die me hierover gedaan wordt — „bedoelde de Heere Jezus in Zijn woord tot één der moordenaars die mèt Hem gekruisigd werden, met het Paradijs; en hebben we daarbij aan hetzelfde Paradijs te denken, waarvan ons in Genesis 2 wordt verhaald? "Ik beantwoord de twee ...

De Reformatie
F.
727 woorden
Nogmaals: de Mattheüs-passion.

Nogmaals: de Mattheüs-passion.

Een onzer lezers is nog niet bevredigd door wat ik, naar aanleiding van een vraag over hel bijwonen van een uitvoering der Mattheüs-passion schreef. Beter gezegd: hij acht die vraag en haar beantwoording van minder belang. Hem houdt een andere bezig, die hij van grooter en allesbeslissende beteek ...

De Reformatie
F.
1099 woorden
Het biljartspel.

Het biljartspel.

Op een onzer Jongelingsvereeiiigingen waren onderwerp van discussie het biljartspel en de vraag, of er plaats voor is in het leven onzer jongelui.Die gevoelens bleken verdeeld, en men besloot daarom in deze rubriek eenige voorlichting te vragen.Men zal daarbij dan wel niet in de eer ...

De Reformatie
F.
967 woorden
Uitvoering Mattheüs-Passion.

Uitvoering Mattheüs-Passion.

De vraag, of het bijwonen van muziekuitvoeringen als die van de Mattheüs-Passion zich wel verdraagt met den eisch van het Woord Gods voor het Christelijke leven, schijnt velen nog altoos moeite te geven.Reeds vroeger hebben we in deze rubriek een antwoord pogen te geven op sommige kwesties ...

De Reformatie
F.
1313 woorden
VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

In (lenzeliden brief, dien ik voor een deel reeds ia no. 10 beantwoordde, wordl ook de vraag gedaan, of door wal de Apostel Paulus in 1 Cor. 7:1 en 2 zegt, het huwelijk geestelijk en zedelijk loch niet erg omlaag wordt gehaald.Wat de Apostel in 1 Cor. 7:1 en 2 over liet iiiiwelijk sc'irijf ...

De Reformatie
F.
1212 woorden
VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

'k Dacht, dat ik mijn arbeid in deze rubriek reeds voorgoed had afgesloten. Vragen, wier beantwoording hier niet misplaatst zou zijn, kwamen maanden-lang niet in, en bij onze Redactie had ik reeds voorzichtigjes m'n ontslag gevraagd.De vriendelijke aandrang der Redactie om, voorloopig alth ...

De Reformatie
F.
937 woorden
Onze Predlkanten-Jubilea.

Onze Predlkanten-Jubilea.

Een onzer lezers — zelf géén predikantI — is en beetje uit zijn humeur over mijn poging, kort eleden, om een rem aan te brengen op onzen redikanten-jubileum-wagen; brengt daar eenige beenkingen tegen in; die hij weet dat bij velen estaan; en verzoekt m© di© in deze runriek te illen beantwoorden. ...

De Reformatie
F.
1224 woorden
Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Een onzer lezers zond de vraag bij me in, „wat de reden mag zijn, dat de stam Dan niet voorkomt onder de verzegelden in het zevende hoofdstuk der Openbaringen van Johamies, en of er verband is tusschen dit niet genoemd worden en den zegen van .Tacob over dezen stam".'tls met deze vraag alw ...

De Reformatie
F.
582 woorden
Recbtvaardigmaking en Heiligmaking.

Recbtvaardigmaking en Heiligmaking.

II. De weldaden der recbtvaardigmaking en der heiligmaking zijn, gelijk we herinnerden, onafscheidelijk van elkaar. Niet alleen, naar de ondeelbare eenheid van ons zieleleven, subjeotiel, d.i. in haar toepassing door den Heiligen Geest en haar toeëigening door het ...

De Reformatie
F.
950 woorden
Rechtvaardigmaking en Heiligmaking.

Rechtvaardigmaking en Heiligmaking.

I. Een onzer lezers deed me eenige vragen, waarvan de formuleering wel niet heel doorzichtig is, maar in wier strekking ik geloof me toch niet te vergissen, als ik meen, dat ze raken het verband tusschen onze rechtvaardigmaking voor God en onze heiligmaking. ...

De Reformatie
F.
1007 woorden
van 15