GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(1) Rede, gehouden bij de opening der lessen aan de Theol.. Hoogesehool op 1 Oct. 1948.I. Toen, nu 90 j^ar geleden, Helenius de Cock, het Rectoraat der Theologische School overdroeg aan zijn opvolger, hield hij vooraf een rede oyer oorsprong en doel der Afsc ...

De Reformatie
P. D.
2254 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(II) Artikel 8 van het Ontwerp wordt, na de wijzigingen, door de Synode aangebracht, thans aldus gelezen: „Van het Apostolaat der Kerk. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap' gesteld in de wereld, vervul1% de Kerk haar apostolische opdracht in het bijzo ...

De Reformatie
P. D.
1423 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(III) De Heilige Schrift bindt dus het Apostelschap aan bepaalde personen, niet aan de kerk. De apostelen ontvingen, boven en in onderscheiding van de andere discipelen bijzondere gaven des Heiligen Gepstes; hun dienst in de kerk is éénmalig, fundamenteel, universe ...

De Reformatie
P. D.
2535 woorden
De Reformatie contra Rome

De Reformatie contra Rome

GENADE, SACRAMENT, PRIESTER. We kunnen niet genoeg dankbaar zijn, dat het den Heere behaagd heeft, aan de Reformatoren te toonen wat Zijn genade beteekent: de vrije, absoluut verbeurde goedheid Gods, waardoor Hij om de verdiensten van Christus Jezus de zonden verge ...

De Reformatie
P. D.
1897 woorden
DE ORDE DER KERK

DE ORDE DER KERK

In een vrij omvangrijk werk van niim 350 bldz. heeft Dr F. L. Bos onder bovenstaanden titel kerkelijke besluiten, vanaf den eersten tijd der reformatie in de zestiende eeuw tot op heden, verzameld, en ze gerangschikt onder de respectieve artikelen der K.O. Daartoe is hij „bij wijs van spreken, de ...

De Reformatie
P. D.
2477 woorden
HET APOSTOLAAT (IV)

HET APOSTOLAAT (IV)

Confronteeren we nu het apostolaat met de belijdenis, dan zien we een merkwaardige volgorde. Het apostolaat gaat voorop. Immers art. 8 spreekt over het apostolaat der kerk; eerst artikel 10 over het belijden der kerk.Vanwaar die volgorde? Men heeft beweerd, dat dit met opzet gebeurd is, o ...

De Reformatie
P. D.
1612 woorden
HET APOSTOLAAT (V)

HET APOSTOLAAT (V)

De situatie in de Ned. Herv. Kerk is thans zóó, dat de breede middengroep, gevormd door hen, die het voetspoor van Karl Earth volgen, in eerster instantie gewonnen spel heeft. Immers, de Kerkorde, die door de Synode met algemeene stemmen is aangenomen, vertoont onmiskenbaar het Barthiaansche stem ...

De Reformatie
P. D.
1585 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(VII) Het diep-ingrijpend verschil tusschen de gereformeerde belijdenis inzake de kerk en Karl Earth's opvatting blijkt aanstonds voor ieder, die antwoord' 54 van den Catechismus en Art. 27 der Ned. Geloofsbelijdenis legt naast Earth's uitspraak: „de kerk is de ver ...

De Reformatie
P. D.
1560 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(VIII, slot) Indien, gelijk gezegd is, ^^') de beslissing over het ontwer{)-kerkorde zal moeten vallen op het meer algemeens principiëele terrein van de apostolische visie als zoodanig, dan is dit ontwerp voor ieder, die zich buigt voor Gods Woord, onaanvaardbaar. ...

De Reformatie
P. D.
2700 woorden
Apostolische successie

Apostolische successie

ROME'S „BLASPHEMISGHE USURPATIE". Een onzer lezers verzocht ingelicht te worden over de „apostolische successie"; gaarne willen we hem van antwoord dienen; voor nader onderzoek raadplege men de litteratuur-opgave^).In Rome bevindt ? iic!i op de piazza San Pi ...

De Reformatie
P. D.
1623 woorden
van 11