GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
Gods gunst in het oordeel

Gods gunst in het oordeel

Wij zien hier Elisa optreden als gastheer voor de zonen der profeten. En wel voor één keer. Want het was zijn gewoonte niet om met hen te eten. Hij geeft dan ook een afzonderlijk bevel aan zijn jongen. „Zet den grootsten pot op, en kook 'n gerecht voor de profeten-zonen" (aldus Van Gelderen, K.V. ...

De Reformatie
v. d. B.
1205 woorden
PROF. GREIJDANUS, de slaaf van Jezus Christus

PROF. GREIJDANUS, de slaaf van Jezus Christus

De hoofdredacteur vroeg mij om iets over Prof. Greijdanus te schrijven. Ik heb dat aarzelend en toch met blijdschap aanvaard. Want wij zijn bij dezen hoogleeraar groot geworden, en met zijn commentaren de pastorie ingegaan. En 't is een groot verschil iemands commentaren te lezen of zelf bij zijn ...

De Reformatie
v. d. B.
1549 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Trouw” en het Congres. Ds E. Th. V. d. Bom schrijft in „Ons Kerkblad": Was „TROUW” trouw? In het dagblad „Trouw" stond Zaterdag 3 April 1.1. een kort verslag van het te Amersfoort gehouden „Congres van Gereformeerden". Dit verslag kwam van één der re ...

De Reformatie
v. d. B.
K. S.
1422 woorden
het brood der priesters wordt het brood der kerk.

het brood der priesters wordt het brood der kerk.

En er kwam een man van Baal-Salisa. DSe man is voor ons een totaal onbekende. Ook zijn woonstede weten de geleerden vandaag niet meer precies aan te wijzen. Maar hij staat op den eenen weg, dien God in Christus neemt ter verlossing der wereld. En het gebeurde met deze brooden der eerstelingen vor ...

De Reformatie
v. d. B.
1222 woorden
EERST KINDERRECHTEN EN DAN DE KINDERZEGEN.

EERST KINDERRECHTEN EN DAN DE KINDERZEGEN.

De houding, die de Heiland tegenover deze Kananeesche vrouw heeft aangenomen, heeft altijd de aandacht getrokken. Haar smeeking is toch zoo ontroerend: „Heere Gij Zone Davids ontferm U mijner"! En niet alleen ontroerend, maar ook zoo wonderlijk zuiver. Zoo spreken immers ook alle kinderen van Abr ...

De Reformatie
v. d. B.
1290 woorden
CHRISTUS' DOORBRAAK NAAR DEN GROOTEN PARADIJSVREDE.

CHRISTUS' DOORBRAAK NAAR DEN GROOTEN PARADIJSVREDE.

Vrede-maken is niet een werk van menschen, maar een werk Gods in Jezus Christus. Het is een heerlijk privilege, dat Hij Zichzelf heeft voorbehouden. En met vrede te maken was de Heere al begonnen, toen Hij Israël uit Egypte riep. Hij bracht dit volk naar Kanaan, en schiep daar een vredebestand, w ...

De Reformatie
v. d. B.
1443 woorden
DE SCHELFZEE KEERT TERUG.

DE SCHELFZEE KEERT TERUG.

Het gaat in hoofdstuk 15 en 16 over de oordeelen en gerichten over de antichristelijke wereld, waarmee de toorn Gods zal voleindigd worden. En de verzen 1—4 van hoofdstuk 15 zijn „proleptiseh" gebruikt. Zij staan met hun overwinningslied voorop, hoewel zij logisch achteraan moesten komen. „Zij ve ...

De Reformatie
v. d. B.
1525 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods beaoften worden heerlijk vervuld. De apostel beschrijft hier de heerlijkheid van Christus met het oog op de beloften Gods aan Zijn voik. En alzoo gaat hij spreken van de geschiedenis der wereld, welke vanwege- Gods welbehagen een heilsgeschiedenis geworden is. ...

De Reformatie
v. d. B.
1613 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Uit het onderschrift van Dr Hommes, onder een brief van Dr Schippers, citeeren wij dezen zin: , , Dat iemand kerkrechtelijk loodzwaar bezwaard is inzake het incident-Schilder, wat diens schorsing en afzetting betreft, is niet verboden".Het jus promovendi.De (voorloopige) classis Dor ...

De Reformatie
R. H. v. DRIEL
v. d. B.
971 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De apologie van de Pinksterkerk. Petrus, de fijne apologeet van het Pinksterfeest, heeft eerst het Pinksterfeit verklaard. Dit is nu de dag van het nieuwe verbond. De dag, waarop aanvangt de v e r h e e r I ij k i n g van de erfgenamen der belofte, reeds aan Abraha ...

De Reformatie
v. d. B.
829 woorden
van 5