GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Gods Woord is zoo rijk aan beloften voor Zijn volk. Een daarvan is het woord uit Johannes 6 : 37, waar de Heiland zegt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".Wanneer een mensch zijn zonde ziet en daardoor verlegen wordt en tot den Heere de toevlucht neemt en zegt: , , Och Heere, he ...

De Reformatie
D. v. D.
1303 woorden
WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

Enkele weken geleden schreef ik in deze rubriek een artikel over de beteekenis, de waarde van den Doop voor heel mijn leven.Ds v. d. Zaal, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ulfum bespreekt dat stuk in het orgaan van den Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigin ...

De Reformatie
D. v. D.
1160 woorden
Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Een onzer lezers zond de vraag bij me in, „wat de reden mag zijn, dat de stam Dan niet voorkomt onder de verzegelden in het zevende hoofdstuk der Openbaringen van Johamies, en of er verband is tusschen dit niet genoemd worden en den zegen van .Tacob over dezen stam".'tls met deze vraag alw ...

De Reformatie
F.
582 woorden
Recbtvaardigmaking en Heiligmaking.

Recbtvaardigmaking en Heiligmaking.

II. De weldaden der recbtvaardigmaking en der heiligmaking zijn, gelijk we herinnerden, onafscheidelijk van elkaar. Niet alleen, naar de ondeelbare eenheid van ons zieleleven, subjeotiel, d.i. in haar toepassing door den Heiligen Geest en haar toeëigening door het ...

De Reformatie
F.
950 woorden
Rechtvaardigmaking en Heiligmaking.

Rechtvaardigmaking en Heiligmaking.

I. Een onzer lezers deed me eenige vragen, waarvan de formuleering wel niet heel doorzichtig is, maar in wier strekking ik geloof me toch niet te vergissen, als ik meen, dat ze raken het verband tusschen onze rechtvaardigmaking voor God en onze heiligmaking. ...

De Reformatie
F.
1007 woorden
De geloovige en zijn goede werken.

De geloovige en zijn goede werken.

II. (Slot.) Naar onze gereformeerde belijdenis, kan, zoo bleek ons, een geloovige zich godzaliglijk bewust zijn van de vruchten des Geestes, die bij hemi aanwezig zijn, niet enkel in den vorm van zielsr ervaringen en ziele-werkingen, maar ook van gehoorzaamheid aan ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
De geloovige en zijn goede werken.

De geloovige en zijn goede werken.

I. Zoo formuleer ik, geloof ik, het best het onderwerp, dat een onzer lezers veel bezig houdt, en waarover hij graag wat meer licht zou hebbenjHij is zich langzamerhand bewust geworden van zeker verschil, van zekere antithese zeUs, tusschen de broeders en zu ...

De Reformatie
F.
1150 woorden
Bedlening van het H. Avondmaal.

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bij vragen, die betrekking hebben op de bediening van 'het H. Avondmaal, is het eigenlijk niet , t© doen om een geestelijk, maar om een kerkrechtelijk advies.Doch nu voor mijn rubriek het hek toch vrijwel van den dam geraakte, en de Redactie van ons blad de vragen doorzond aan mijn adres, ...

De Reformatie
F.
759 woorden
De Christelijke Rustdag.

De Christelijke Rustdag.

Een onzer lezers vraagt, „of het geen scheppingsordinantie is, dat de zevende dag der week rustdag is ? En of een scheppingsordinantie kan worden veranderd zonder uitdrukkelijk bevel? "De vraag is niet erg duidelijk.Men zou haar zóó kunnen lezen, dat ze vroeg naar de macht Gods om a ...

De Reformatie
F.
965 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

II. In ons vorig nummer heb ik de verschillende vragen en overwegingen, *die een onzer lezers me, in verband met zijn hoofdvraag naar de mogelijkheid van oprecht berouw over de zonde voorlei, wat gerangschikt.Gelijk ik reeds zeij deed ik dat niet, oan, één v ...

De Reformatie
F.
1465 woorden
van 11