GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Esperanto.

Esperanto.

Nog altoos wachten op beantwoording enkele vragen, die een onzer lezers me deed, over Esperanto.Ofschoon ik het onderwerp niet zonder kunsten vliegwerk in deze rubriek kan onderbrengen, zal ik deze vragen, die, zooals inzender ze stelde, tot , op zekere hoogte ook een geestelijken kant heb ...

De Reformatie
F.
682 woorden
Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Of geestelijke verlatingen bij een kind Gods niet altoos haar oorzaak hebben in bedreven en nietbeleden zonde —• vraagt één onzer lezers.-Deze vraag roert aan een der smartelijkste eirvaringen van Gods volk. Bitterder dan zich door zijn Vader in de hemelen verlaten te gevoelen, is er voor ...

De Reformatie
F.
1316 woorden
Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Naar aanleiding van het antwoord, dat ik in het nummer van 7 Nov. gaf op de vraag, of ieder geloovige vóór zijn dood tot verzekerdheid van zijn genadestaat komt, ontving ik een drietal brieven met bedenkingen en met nieuwe vragen, die me noodzaken nog even op dit onderwerp terug te komen.M ...

De Reformatie
F.
1134 woorden
Voorwaardelijk bidden.

Voorwaardelijk bidden.

Een onzer lezers heeft moeite met de gereformeerde opvatting — zelf spreekt hij' bij voorkeur en met eenigen nadruk van „gereformeerde traditie" — dat onze gebeden om stoffelijke weldaden steeds voorwaardelijk moeten zijn, d.w.z. dat we de verhooring ervan steeds afhankelijk moeten stellen van de ...

De Reformatie
F.
1230 woorden
Het gebed om den kinderzegen.

Het gebed om den kinderzegen.

„Is het de plicht van gehuwden, om den kinderzegen te bidden? " vraagt een onzer lezers.Als ik me met een baaidigheidje van deze vraag wilde afmaken, zon ik kunnen volstaan met de wedervraag: Sedert wanneer het onder ons gewoonte is, onderzoek te doen naar onzen plicht om van onzen God te ...

De Reformatie
F.
1110 woorden
De staat der recbtlieid een staat van onmondigbeld?

De staat der recbtlieid een staat van onmondigbeld?

Het beantwoorden van deze vraag, die een onzer lezers me toezond, lijkt me ©en vrij onvruchtbare arbeid. Onmondigheid is n.l. een nogal rekbaar begrip, 't Laat zich misschien wel zóó omschrijven, dat Tiet zich, m©t een vooTbehoud hier en een uitzondering daar, laat toepassen op den staat der rech ...

De Reformatie
T.
943 woorden
Slaafsclie of wettische vrees voor God.

Slaafsclie of wettische vrees voor God.

„Steeds — zoo klaagt me een onzer lezers — „staat mij God voor den geest, meer als een vertoornd Rechter, dan als een liefdevol Vader." En daarop volgt dan de dubbele vraag: „Ie. waaruit I dat te verklaren mag zijn, en 2e. of dergelijke voorstelling van God den Heere tekort doet aan de eere, die ...

De Reformatie
F.
1356 woorden
Over den oorspronkelijken rang van Satan, en over de volharding der goede Engelen.

Over den oorspronkelijken rang van Satan, en over de volharding der goede Engelen.

Onder verontschuldiging bij m'n lezers, dat ik hun in deze rubriek al weer te lezen geef, wat er strikt genomen niet in thuis hoort, en bij den inzender, dat hij m'n antwoord niet zóó spoedig vond, als hij gewenscht had. Iaat ik hier de beantwoording volgen van een paar vragen over de bovengenoem ...

De Reformatie
F.
823 woorden
Vrijheld in ’t kerken?

Vrijheld in ’t kerken?

Een der door naij ontvangen vragen, geldt wat ik kortheidshalve maar noem „de vrijheid in 't kerken", d.w.z. de kwestie, of het den leden onzer stads-, met name onzer gróóte-stads-kerken, die voor den herderlijken arbeid der Dienaren en het ambtelijk werk der Ouderlingen en der Diakenen, zoowel a ...

De Reformatie
F.
925 woorden
Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Een der vragen, die ik ontving, houdt nauw verband met de verzekerdheid des geloofs, waarover ik in onze laatste nummers iets schreef. Ik laat haar beantwoording daarom vooropgaan.Ze raakt wat we belijden in Hoofdstuk I, 12 van de Dordtsehe Leerregelen: Van hunne eeuwige en onveranderlijke ...

De Reformatie
F.
613 woorden
van 11