GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

In den jongsten almanak van het Studentencorps N. D. D. D. komt een artikel voor van de hand van Prof. Dr V. Hepp, handelende over de pluriformiteit der kerk.Het kan onze bedoeUng niet zijn, Prof. Hepp's artikel als zoodanig rechtstreeks te bespreken.Dit is dan ook geenszins onze be ...

De Reformatie
K. S.
1675 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VI. Dit Leerboek kon met niet al te groote moeite voor alle kerken bruikbaar worden gemaakt.Gelijk het nu in concept voor ons ligt is dit niet het geval.Zoo betoogden we.Depuiaten zelf stemmen .hiermee in.Herinneren we aan hun uitspraak: ...

De Reformatie
1698 woorden
Kerkelijk leven In Ned. ludië.

Kerkelijk leven In Ned. ludië.

De Kerk in Indië In de 17de en 18de eeuw. (Thans zijn ons ook geregelde bijdragen omtrent het kerkelijk leven in Ned. Indië toegezegd. Hier volgt het eerste artikel over deze materie van de hand van Ds Ringnalda van Soerabaja.)Was de Kerk in ïndië in de 16de ...

De Reformatie
A. RINGNALDA
1700 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

De „toepassing" op de c o n t i n u ï t e i t s-gedachte.Nu wordt op deze onderscheiding van „continuïteit" en „discretie" een „toepassing" gemaakt door de leiders der N. S. B.Wat de eerste, de continuïteit, betreft: daarop luidt de toepassing: wij willen die continuïteit erkennen, ...

De Reformatie
K. S.
1819 woorden
Candidaten-overvloed.

Candidaten-overvloed.

Enkele maanden geleden sprak ik voor de microfoon der Ned. Chr. Radio-Vereeniging op verzoek in den cyclus „beroepskeuze" over „de toekomst van den gereformeerden theoloog". Natuurlijk kwam daarbij ook ter sprake de overvloed van theologische candidaten onder ons, en de mogelijkheid, om voor hen ...

De Reformatie
K. S.
1856 woorden
Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

(Slot.)Wanneer men evenwel de dingen zóó zegt, beloopt men de kans, het verwijt te hooren, dat hier de mensch „op den 'troon gezet wordt". Is, zoo hoort men vragen, die christenmensch dan zulk een groot mirakel, en toch eigenlijk ook weer zóó gewoon, dat hij zich de emblemen omhangen mag v ...

De Reformatie
K. S.
1888 woorden
De schaduw der Arnhemsche Syaode.

De schaduw der Arnhemsche Syaode.

Reeds werpt de Synode, welke, zoo de Heere wil, in 1930 te Arnhem zal worden gehouden, haar schaduw vooruit.Nog is ze niet voor ieder zichtbaar. Maar zij, die door de vorige Synode) met eenige opdracht zijn belast, zien haar des te duidelijker.Op het oogenblik wordt door verschillen ...

De Reformatie
HEPP
1890 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, II.

Een woord van twee friesche predikanten, II.

Die predikanten dr J. Schelhaas Hzn en L. v. Urk (synodocratisch) vervolgen hun ingezonden stuk: Onwaar is, - wat Ds Hettinga opmerkt, als hij zegt: „Herhaalde malen drong de kerkeraad en ook Dr Schelhaas er bfl br. Hoekstra op aan, zich vrij te maken".We kunnen hierover twisten, ma ...

De Reformatie
K. S.
1962 woorden
Over het nieuwe concept van Dr. J. G. Ubbink. (IV).

Over het nieuwe concept van Dr. J. G. Ubbink. (IV).

Thans volgt, nadat we de Inleiding en het eerste deel besproken hebben, het tweede deel van dr U.'s ijoek. Schrijver koos voor dit 2e deel den titel: d© taak. In dit artikel beperken we ons tot het eerste gedeelte van dit 2e deel (bl. 93—161). Over dit gedeelte geven wij twee artikelen; volgende ...

De Reformatie
K. S.
2150 woorden
De wertoSIze onzer Synoöes.

De wertoSIze onzer Synoöes.

III. Op grond van onderzoek staat het alzoo vrijwel vast, dat onze Synodes onder het euvel der toe­ nemende breedsprakigheid niet of weinig hebben te lijden.Dit-geeft ons een aanwijzing, in welke richting de verandering van de werkwijze onzer Synodes niet in ...

De Reformatie
HEPP.
2221 woorden
van 7