GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit vviilnis een sententie.Het zijn verdienstelijke menschen, die uit vuilnishoopen van Egypte en andere oostersche landen documenten halen om het antieke wereldbeeld te kunnen construeeren. Deze menschen doen een edel bedrijf; want voor veel onderzoekingen hebben ze inderdaad niets anders ...

De Reformatie
K. S.
3042 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

(Inleiding) II. Tegen deze frivole vereenzelviging nu van God en Satan, van den Heer der heerlijkheid en den knechtelijken tuimelaar in den overmoedigen roes der zonde, handhaaft in de christelijke kerk nog steeds een zeer groot getal van belijders het vaste geloof ...

De Reformatie
K. S.
2282 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Dr J. C. de iVIloiort f jVVij willen ook deze week enkele persstemmeii doen hooren, in verband met liet sterven van dr De Moor. De overvloed is zoo groot, dat wij er niet aan denken kunnen, aJles, wat ons onder de oogen kwam, te plaatsen, of te overzien. Het zou tr ...

De Reformatie
K. S.
3456 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

III. De namen. Wij willen nu trachten den zin te verstaan van de namen, die de Bijbel aan den Satan geeft. Uit die zeer onderscheiden benoemingswijzen zal immers de beteekenis van den Satan in de eerste plaats te kennen zijn; zijn we ...

De Reformatie
K. S.
3068 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

; Dr J. C. de Moor f. Een abonné — wien daarvoor mijn dank — zendt mij uit den •2en jaargang van „Ons Tijdsclirift" enkete bijdragen, geleverd door wijlen dr J. C. de Moor, en meent, dat de lezers er graag van kennis zullen nemen. Ik deel dio meening, omdat het tij ...

De Reformatie
J. C. d. M.
K. S.
4504 woorden
PER8-8CH0PW.

PER8-8CH0PW.

V r ij d e n k e r s .In „De Rotterdammer" schreef de heer D-van Hilten: Daar bestaat ook een kring van dienaars van 'den geest uit den afgrond, die zich noemen met den naam van Vrijdenkers en waar het nu blijkbaar zeer moeilijk valt volwassen lieden in de netten te verstrikken, daa ...

De Reformatie
K. S.
2080 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

IV. De namen (2).Een andere naam, die na den term „Satan" wel het meest bekend geworden is, luidt: duivel. En ook leze is aan den bijbel ontleend.Terwijl het Oude Testament den naam „Satan" leert, hoewel die naam naar zijn grondbeteekenis „neutraal" i ...

De Reformatie
K. S.
2256 woorden
Na de bete . . . toèu ...

Na de bete . . . toèu ...

Wie jn de schaduw zit des Allerhoogsten, idie strijdt niet meer tegen hen, die zouden willen zeggen: de mensch is wat hij eet.Want wamieer hij God in de oogen heeft gezien en zijnen jleere Jezus Christus, dan weet hij: de mensch is, die liij is. Hij is goed of kwaad, uit den Geest of uit h ...

De Reformatie
K. S.
1082 woorden
„Om der waariieifl wil".

„Om der waariieifl wil".

Voor dezen keer zal ik de ruimte, die me openstaat in de rubriek „Populair-wetenschappelijke schetsen" voor het gewone doel ongebruikt laten. En in plaats daarvan een zaak aan de orde stellen, die reeds eerder hier ter sprake kwam. Ik heb • het oog op de indertijd hier besproken „rectorale rede" ...

De Reformatie
K. S.
2816 woorden
PER8-SCH0ÜW.

PER8-SCH0ÜW.

B a V i 11 c k—S m i t h. Verleden week haalden we „Kerk en Vrede" aan, waarin geschreven werd over Geelkerken—Smith.Thans is het Bavinck—Smith.De heer Smith, die te üroot-Ammers woont, hoofdondeiwijzer was aan een Chr. school daar en die tevens anti- ...

De Reformatie
K. S.
3007 woorden
van 324