GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

I. De stad onzer bijeenkomsten. Toen de Synode-leden naar Utreclhlt trokken, zullen zij wellicht verwacht hebben nogal dikwijls de benaming „grijze bisschopstad" in de redevoeringen te hooren. Dat is nu eenmaal het cliché voor Utrech ...

De Reformatie
HEPP.
G. KEIZER.
W. E. ENGELKES.
13183 woorden
Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

I. Niet zonder opzet goten we het opschrift boven deze artikelenreeks in dezen vorm.Er is ons v©el aan gelegen, dat onze bedoeling van het begin af doorzichtig ziji.In de vraag: „mag met oen verbeterde bijbelvertaling langer gedraald? " ligt het ontke ...

De Reformatie
HEPP.
K. S.
7234 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. Een nieuwe Particuliere Synode. Zoo hebben, we er dan een Particuliere Synode bij gekregen.De zicifi noemende Oud-Gereformeerde Kerken in Bentheim en Oost-Friesland werden totnogtoe wel in ons Jaarboek als een soort aaniia ...

De Reformatie
Dr Beets.
HEPP.
WILHELMINA.
6941 woorden
Ontslag.

Ontslag.

Prof. Buijtendijk nam ontslag uit onze Redactie.Waar hij dit niet wilde beschouwen als een. ontslag-a an v rage, k-aii niet anders gedaa, n dan in dit besluit te berusten.„Het woord, waarmee hij .afscheid . neemt, vindfJiS men hier, Aan de Lezers.Met een enkel woord wi ...

De Reformatie
F. J. J. BUIJTENDIJK.
HEPP.
Mr .W. BAKHUIJS ROOZEBOOIM.
6346 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Prof, Bavinok † Verschillende bladen geven een levensoverzioht .van prol. Bavinck. 'Waar velen dit Bavjnck-nu.mmer zullen bewaren, meen ik hun een dienst te bewijzen dit hier over te hemen. Ik ontleen he: L aan „De Staindaard": In het bestek van een dagblada ...

De Reformatie
HEPP.
6246 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XI. Teleurstellend antwOiOTd.Het telegram aan Dr Geelkerken, door de Synode gezonden, had als termijn voor beantwoording gesteld den yolgenden dag (Donderdag 11 Maart) des namiddags vóór twee uur.Om tien uur zou de Synode samenkomen.Gehoopt wer ...

De Reformatie
w.g. Dr J. G. GEELKERKEN.
HEPP.
5869 woorden
De boodschap van Stockholm.

De boodschap van Stockholm.

Het Wereldcongres van Stockholm heeft een „Boodschap aan alle Christenen" doen uitgaan.Deze boodschap is — die lof mag er zeker niet aan worden onthouden — een meesterlijk stuk.Door enkele sprekende passages, welke erin voorkomen, vormt zij' in zekeren zin een tegenstelling mot vele ...

De Reformatie
HEPP.
K. S.
5866 woorden
De Orde der Liturgie.

De Orde der Liturgie.

II. Laat ik bij de verdere l> espreking mogen beginnen met de détails.De eerste verandering in de Orde der Liturgie betreft dus de plaats van votum' en gezang.Nu gaat gewoonlijk' het gezang voorop. Doch Deputaten willen het votum vooropstellen. ...

De Reformatie
Mr. A. C. G. VAN PROOSDIJ.
HEPP.
5865 woorden
Mag met een verheterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verheterde bijbelvertaling langer gedraald ?

III. Uitgangspimt votir de bespreking van deze urgente kwestie is Jiet rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konklusies, welke daar werden , aangenomen. De Synode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzake ...

De Reformatie
HEPP.
K. R.
5744 woorden
van 71